Programma 8 Wonen

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

41

Stadshavens

8.1

S

-200

-400

-600

-800

Totaal deelprogramma 8.1

-200

-400

-600

-800

40

Uitvoeren woonvisie SIF

8.2

S

-175

-175

-175

-175

Totaal deelprogramma 8.2

-175

-175

-175

-175

33

Energie

8.4

I

-1.110

-1.110

-1.150

35

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

8.4

I

-4.000

-4.000

-4.000

35

Wijkvernieuwing (fysiek)

8.4

S

-350

-700

-700

-700

Totaal deelprogramma8.4

-5.460

-5.810

-5.850

-700

23

Erfgoed

8.6

I

-100

-100

-100

Totaal deelprogramma 8.6

-100

-100

-100

0

Totaal programma 8

-5.935

-6.485

-6.725

-1.675

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht hervormingen voorgaande jaren

08 Wonen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

08.1 Gezinnen

Incidentele grondopbrengst

2.500

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Organisatorische inrichting

190

190

190

190

Duurzaamheid

600

Businesscase windenergie

1.000

08.7 Overig wonen

Verlaging/fasering SIF

5.600

Totaal 08 Wonen

5.790

600

2.690

0

190

1.000

190

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2020-2023

08 Wonen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Tegengaan energiearmoede

140

08.7 Overig wonen

Omgevingswet

1.178

Totaal 08 Wonen

1.318

0

0

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.

Overzicht hervormingen 2020-2023

08 Wonen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

08.1 Gezinnen

Incidentele grondopbrengst

2.500

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Organisatorische inrichting

190

190

190

190

Wijkenergieaanpak

450

Duurzame energieopwekking

1.000

.08.7 Overig wonen

SIF-middelen

5.600

Totaal 08 Wonen

5.790

450

2.690

0

190

1.000

190

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

8.1 Gezinnen

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

-310

-298

-608

---

Afwijking bestaand beleid

-310

-298

-608

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 0,3 miljoen euro hoger.

Stadshavens (N 200 duizend euro)
Voor de ontwikkeling van de Stadshavens (Eemskanaalzone) nemen we jaarlijks cumulatief 200 duizend euro op in de begroting ter dekking van kapitaallasten.

Woonvisie (N 175 duizend euro)
In de begroting 2019 hadden we voor de uitvoering van de woonvisie al 175 duizend euro opgenomen. Voor het jaar 2020 begroten we aanvullend 175 duizend euro voor dit bestedingsdoel.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 0,3 miljoen euro lager.

Incidentele huuropbrengst (N 0,2 miljoen euro)
Wegens het vervallen van een incidentele huuropbrengst uit de begroting van de voormalige gemeente Ten Boer nemen de baten af met ruim 2 ton.

Overig (N 34 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 34 duizend euro.

8.2 Jongerenhuisvesting

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000  euro)

669

-18

651

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 651 duizend euro lager.

Woondeal (V 570 duizend euro)
Voor de aanpak van goed verhuurderschap , de actie-agenda vakantieparken en de totstandkoming van de woningmarktdeals hebben we in 2018 van het Ministerie van BZK 750 duizend euro ontvangen. In een eerder stadium is hiervoor ten laste van de algemene middelen 180 duizend euro beschikbaar gesteld. Vervolgens is via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 het resterende deel ad 570 duizend euro in de begroting 2019 opgenomen. Deze middelen ramen we terug bij de begroting 2020. Het gevolg hiervan zijn lagere lasten.

Overig (V 81 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 81 duizend euro.

8.4 Kwaliteit woningvoorraad

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

-1.310

1.988

678

--

Afwijking bestaand beleid

-1.810

1.988

178

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 1,8 miljoen euro hoger.

Wijkvernieuwing (N 1,575 miljoen euro)
De lastenstijging binnen dit deelprogramma wordt onder meer verklaard door de toename van de beschikbare middelen voor wijkvernieuwing (1,575 miljoen euro).

Aardbevingsdossier (N 2 miljoen euro)
Daarnaast zorgt de extra inzet voor de aanpak van het aardbevingsdossier voor een lastenstijging (2,0 miljoen euro).

Incidentele teruggeraamde middelen uit de begroting 2019 (V 1,6 miljoen euro)
Diverse incidentele middelen uit de begroting 2019 nemen we niet meer op binnen dit deelprogramma van de begroting. Dit zorgt voor een lastendaling van in totaal ruim 1,6 miljoen euro. Het gaat om de volgende mutaties:

  • Onttrokken middelen uit de reserve SIF voor aankoop en afwaardering van een woonboot (150 duizend euro);
  • Intensiveringsmiddelen Wonen beschikbaar gesteld vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 (370 duizend euro);
  • Aardbevingsgelden eveneens beschikbaar gesteld vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 (400 duizend euro);
  • Uren ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen (100 duizend euro);
  • Intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld voor Groningen Geeft Energie vanuit het coalitieakkoord (630 duizend euro).

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 2 miljoen euro hoger.

Aardbevingsdossier (V 2 miljoen euro)
De baten binnen deelprogramma stijgen met bijna 2 miljoen euro. We ontvangen extra middelen (lumpsum)  voor het aardbevingsdossier in het kader van de bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen.

Overig (V153 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op een nadeel van 153 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

500

500

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

8.7 Overig wonen

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

-221

2.947

2.725

--

Afwijking bestaand beleid

957

2.947

3.904

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 1 miljoen euro lager.

(Bouw)leges (N 1,4 miljoen euro)

De lastenstijging binnen dit deelprogramma houdt vooral verband met de geraamde kosten van bouwleges. Dit betreft onder meer kosten voor inzet van personeel en ICT-applicaties.

Reorganisatie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (V 323 duizend euro)
In verband met de reorganisatie van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) hevelen we de middelen voor toezichthoudende taken horeca en prostitutie over van deelprogramma 8.7 Overig wonen naar deelprogramma 10.1 Veilige woon- en leefomgeving (323 duizend euro).

Implementatie Omgevingswet (V 1,1 miljoen euro)
In de begroting 2019 hadden we incidenteel intensiveringsmiddelen voor de implementatie Omgevingswet opgenomen (837 duizend euro). Daarnaast hadden we vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 incidenteel middelen overgeheveld voor dit bestedingsdoel (288 duizend euro). Deze middelen hebben we in de begroting 2020 teruggeraamd.

Ureninzet Wonen (V 380 duizend euro)
Door herverdeling van de capaciteit daalt de ureninzet Wonen begroot binnen dit deelprogramma (380 duizend euro). Elders in de begroting, met name binnen het programma Economie en werkgelegenheid zorgt dit voor lastenstijgingen.

Vastgoed (V 374 duizend euro)
Een gewijzigde toerekening van indirecte aan vastgoed-gerelateerde kosten leidt binnen dit deelprogramma tot een lastendaling van 374 duizend euro. Hiertegenover staat een lastenstijging die we elders in de begroting hebben verwerkt.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 3 miljoen hoger.

(Bouw)leges (V 3,4 miljoen euro)

De baten in dit deelprogramma nemen met 3,4 miljoen euro toe door stijgende opbrengsten van voornamelijk bouwleges.

Rente (N 0,4 miljoen euro)
Daarnaast nemen de baten af door een 4 ton lagere rentevergoeding wegens geruilde reserves waarvoor structurele budgetten zijn verkregen. Deze ruilactie zorgt voor een lagere stand van de reserves waardoor de bijbehorende rentevergoeding ook afneemt.

Overig (V 126 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 126 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

-1.178

-1.178

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2019 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.