Programma 8 Wonen

8.3.2 Bijzondere woonvormen

We willen bijzondere woonvormen faciliteren. Het faciliteren van bijzondere woonvormen kan op vele manieren: adviseren, grond ter beschikking stellen, laten meeliften op communicatie, enthousiasmeren, draagvlak creëren, risico’s van plantontwikkeling verkleinen. Ook kunnen we locaties in de gemeente en initiatieven van investeerders matchen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen

6

5

Aantal woningen behorende bij de projecten bijzondere woonvormen

323

Circa 100

Hoe staan we ervoor?

Een grote opgave waar we voor staan is een goede afstemming tussen vraag en aanbod van verschillende woningtypen en verhuisbewegingen op gang te brengen. We zien een kwalitatieve mismatch. Ruim 70 procent van de aankomende ouderen (leeftijdscategorie 55 tot 75 jaar) bezit een koopwoning, terwijl het merendeel van de voor ouderen geschikte woningen in corporatief bezit is en daar zal niet iedereen van deze groep ouderen voor in aanmerking komen door een te hoog inkomen. Binnen de corporatie woningen zien we een groep ouderen in een eengezinswoning. Hier speelt een belangrijke doorstromingsvraag om vraag en aanbod beter in balans te brengen.
De grootste kwantitatieve vraag zit in het geclusterd wonen met zorg nabij/aan huis. Om aan de groeiende vraag van langer zelfstandig wonende ouderen en kleinere huishoudens te voldoen denken we na over woonvormen voor verschillende generaties maar ook over alternatieve woonvormen voor bijzondere doelgroepen. Hierbij staan we juist open voor initiatieven vanuit deze doelgroepen.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen meer zicht op de verschillende kwetsbare groepen en de bijbehorende woonvraag en op basis daarvan kijken of het nodig is om extra woningen te realiseren voor bepaalde doelgroepen.
Daarnaast blijven we initiatieven op het gebied van ouderenhuisvesting matchen met locaties.

Wat gaan we hiervoor doen?

Samen met het sociaal domein werken we aan een overzicht van de verschillende kwetsbare doelgroepen en de bijbehorende woonvraag. Over welk doelgroep hebben we het, wat is er nodig om hen goed te helpen?
Op basis van bestaande zorgprofielen willen we een goede huisvestingstrategie maken. In de actualisatie van de woonvisie hebben we daarom specifieke aandacht voor de huisvesting van ouderen en kwetsbare groepen.

ga terug