Programma 8 Wonen

8.3.1 Ouderen en zorghuisvesting

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, hebben veel verzorgingstehuizen hun deuren gesloten. Ondertussen willen steeds meer mensen het liefst oud worden in hun eigen woning en woonomgeving. Als gemeente gaan we mee in deze ontwikkeling. We willen dat mensen met een (aanstaande) zorgvraag zo lang mogelijk op eigen kracht zelfstandig kunnen blijven wonen: veilig en comfortabel in hun eigen vertrouwde woonomgeving. We blijven met onze partners werken aan goede voorzieningen binnen de muren van zorginstellingen voor mensen die daar recht op hebben.

We willen dat:

  • Er voldoende geschikte woningen voor ouderen beschikbaar zijn, en op de goede plek;
  • Ouderen zich bewust zijn van hun woonsituatie als er zorg nodig is en hun mobiliteit afneemt;
  • Ouderen zich voldoende kunnen informeren op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
  • Ouderen die intensieve zorg nodig hebben vlot een plek kunnen vinden in woonvoorzieningen van zorginstellingen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal (media)campagnes gericht op informeren ouderen over hulpmogelijkheden langer thuis wonen

3

1

Hoe staan we ervoor?

In 2017 maakten we (als een vervolg op de analyse van 2013) een uitgebreide analyse van de toekomstige vraag naar ouderen- en zorghuisvesting. Hieruit bleek dat er in Groningen voldoende woningen voor ouderen zijn maar door de komende vergrijzing is er een te verwachten vraag naar wonen met zorg en levensloopbestendig wonen. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep ouderen de komende 20 jaar gaat verdubbelen. Dit vraagt om meer aandacht voor het thema wonen en zorg.

Wat willen we bereiken in 2020?

De campagne "Lang Zult U Wonen", waarin we ouderen bewust maken van hun woonsituatie en ze zelf de regie laten nemen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen implementeren in de WIJ-teams. Daarom gaan we van afzonderlijke mediacampagnes naar het doorlopend en via de WIJ onder de aandacht brengen van dit thema. De fysieke kant van het ‘Huis van Morgen’ is in 2019 opgehouden te bestaan (dit was een onderdeel van BuildinG). In 2020 bekijken we op welke wijze we het ‘living lab’ (waarbij we samen met ouderen, zorginstellingen, corporaties en het bedrijfsleven experimenten rondom langer zelfstandig thuis wonen organiseren) kunnen blijven faciliteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Om aan de groeiende vraag van langer thuiswonende ouderen en kleinere huishoudens te voldoen denken we na over woonvormen voor verschillende generaties maar ook over alternatieve woonvormen voor bijzondere doelgroepen. Hierbij staan we uiteraard open voor initiatieven vanuit deze doelgroepen.
  •  Daarnaast blijven we huiseigenaren en huurders stimuleren om woning aan te passen en levensloopbestendig te maken.
  • We gaan de uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijk opvang bevorderen. Onderzoek laat zien dat 25% kan uitstromen naar (begeleid) wonen. Het gezamenlijk opzetten van een transitiepunt met zorgpartijen, corporaties en gemeente moet vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.
  • In de actualisatie van de Woonvisie geven we nadrukkelijk aandacht aan onze visie op ouderen en zorg.
ga terug