Programma 8 Wonen

8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijke gemeente voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groot deel van de jongeren een verhuiswens heeft. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur willen we de toevoeging van meer kamers afremmen. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen.

Een ander belangrijk thema is goed verhuurdersschap. Met de nieuwe verhuurdersvergunning hebben we een instrument in handen om misstanden op de kamerverhuurmarkt aan te kunnen pakken.

De forse groei van het aantal internationale studenten stelt ons voor een nieuwe opgave als het gaat om huisvesting. Samen met de onderwijsinstellingen, corporaties en de markt zetten we ons in op het toevoegen van extra eenheden om daarmee internationale studenten op een kwalitatief goede manier te huisvesten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal geplaatste fietsenklemmen

200

200

Plancapaciteit voor aantal zelfstandige woningen jongerenhuisvesting

2.646

1.775

Aantal zelfstandige woningen voor jongeren in de pijplijn (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

1.079

1.000

Hoe staan we ervoor?

De komende jaren staan enkele duizenden nieuwe woningen voor jongeren gepland. In bijvoorbeeld de Reitdiepzone en Paddepoel wordt volop gebouwd. Wij gaan er vanuit dat we hiermee voor de langere termijn voldoende aanbod hebben om in de kwalitatieve vraag van jongeren te voorzien. Voor internationale studenten zien we op middellange termijn nog een behoefte van 1.000 tot 1.500 woningen. De afgelopen jaren heeft dit aan het begin van het nieuwe studiejaar tot huisvestingsproblemen geleid. In 2020 zetten we de samenwerking in het convenant met onderwijsinstellingen, corporaties en studentenorganisaties voort.

Wat willen we bereiken in 2020?

In 2020 kijken we als onderdeel van de woonvisie ook nadrukkelijk naar de huisvesting van jongeren. Samen met de onderwijsinstellingen, corporaties en studentenorganisaties maken we nieuwe lange termijn prognoses en kijken we of er aanvullende programma nodig is. De huisvesting van internationale studenten en dan vooral de piekperiode blijft ook in 2020 een belangrijk aandachtspunt.
We blijven inzetten op het verbeteren van de informatievoorziening (bijvoorbeeld via www.athomeingroningen.com) en transparantie op de woningmarkt voor jongeren.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande kamerverhuurmarkt geven we uitvoering aan 'Kamers in de Lift'. De focus ligt daarbij op de aanpak van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt met het in 2019 ingevoerde nieuwe vergunningstelsel. In 2020 geven we uitvoering aan de professionalisering van het huurteam.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We voeren de afspraken uit het convenant Studenten- en Jongerenhuisvesting Groningen 2019 - 2022 uit, bestaande uit:

- Verbeteren van prognoses;
- Afspraken maken over productieaantallen;
- Verbeteren van voorlichting en communicatie aan jongeren en studenten.

  • We onderzoeken de mogelijkheden voor het ontwikkelen van jongerenhuisvesting op Zernike Campus;
ga terug