Programma 8 Wonen

8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Verhuurders voegen vooral in de populaire wijken en in de binnenstad kamerverhuur toe. De afgelopen jaren heeft dit op verschillende plekken geleidt tot een verstoring van het evenwicht en minder woonkwaliteit zowel voor omwonenden als de huurders zelf. Met het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen hebben we de toevoeging van nieuwe kamerverhuur ingeperkt. We werken alleen nog mee aan nieuwe kamerverhuur op locaties die zich hier in het bijzonder voor lenen. Met nieuwbouw voorzien we in de kwalitatieve vraag die jongeren hebben.
De aanpak van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt heeft hoge prioriteit.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur

5

0

Hoe staan we ervoor?

Met het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen (HBW) hebben we voor de gehele stad de mogelijkheid voor het toevoegen van nieuwe kamerverhuur ingeperkt. Ook hebben we ongewenste ontwikkelingen zoals het optoppen van woningen en het bebouwen van binnenterreinen zoveel mogelijk ingeperkt. Wij verwachten dat in 2020 in principe geen nieuwe kamerverhuur wordt toegevoegd.
Met de invoering van de verhuurdersvergunning hebben we een instrument om misstanden op de kamerverhuurmarkt aan te pakken.

Wat willen we bereiken in 2020?

We zetten het ingezette beleid voort. We blijven kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw voor jongeren en studenten toevoegen. Wij willen in principe geen nieuwe kamerverhuur in de bestaande kamerverhuurmarkt.
Met het nieuwe vergunningstelsel hopen we te bereiken dat we minder signalen krijgen van misstanden op de kamerverhuurmarkt. Als we deze signalen wel ontvangen gaan we deze met het nieuwe vergunningstelsel proberen aan te pakken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Faciliteren van nieuwbouw voor jongeren met aandacht voor de huisvesting van internationale studenten;
  • Met het nieuwe vergunningstelsel uitvoering geven aan de aanpak van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt;
  • Verdere uitvoering van 'Kamers in de Lift'.
ga terug