Programma 8 Wonen

Deelprogramma 8.1 Gezinnen

Het bieden van voldoende kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor gezinnen (huishouden van één of twee personen met kind(eren) die samen een leefeenheid vormen) is één van de belangrijkste doelen in het woonbeleid. We willen dat het aantal gezinshuishoudens dat in de gemeente Groningen blijft of komt wonen toeneemt. De mogelijkheid tot het binden van gezinnen hangt af van vraag en aanbod. Onze inzet is erop gericht om gezinnen die binnen de regio Groningen-Assen willen verhuizen te behouden voor de gemeente Groningen door hen een passend aanbod te bieden.

In dit deelprogramma gaan we in op het bouwen in bestaand stedelijk gebied en op uitleglocaties. Bij deze locaties gaat het overigens niet alleen over woningbouw voor gezinnen, ook andere doelgroepen kunnen hier worden bediend. We gaan in 2020 inzetten op een versnelling van de woningbouwproductie bij binnenstedelijke locaties, maar ook in Meerstad. Mede gelet op de verwachte groei van de woningbehoefte, gaan we ook op zoek naar potentieel nieuwe woningbouwlocaties in binnenstedelijk gebied. Het gaat hierbij niet alleen om koopwoningen, er bestaat ook een grote behoefte aan vrije sector huurwoningen. En samen met de corporaties kijken we naar nieuwe locaties voor sociale huurwoningen.

In 2020 gaan we daarom verder met de planvorming voor het Suikerfabriekterrein en deelgebieden in de Eemskanaalzone. Daarnaast wordt gestart met de ALO-locatie, De Meeuwen, Flamingostraat (Stadswerf) en kavels in Ten Boer (Dijkshorn). Door hierin het voortouw te nemen willen we de woningbouwproductie de komende jaren versnellen. Zoals aangegeven hebben de voorgestelde bezuinigingen voor een aantal projecten gevolgen wat betreft de fasering. In het Meerjarenprogramma Wonen komen we hierop terug.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal gezinnen (met 1 of meerdere kinderen) dat is verhuisd naar de regio Groningen-Assen

340

<350

Aantal gezinnen (met 1 of meerdere kinderen) binnen de gemeente Groningen

26.113

28.000

Aantal gezinnen dat verhuist van de regio Groningen-Assen naar de gemeente Groningen

180

>200

Aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de uitleg (exclusief jongerenhuisvesting)

300

300

Aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de bestaande stad (exclusief jongerenhuisvesting)

900

900

Het cijfer dat gezinshuishoudens (met 1 of meerder kinderen) geven voor hun woning

8

8

% gezinshuishouden dat woont in een (zeer) prettige buurt

95%

95%

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.165

9,8 %

Baten

€ 52

0,3 %