Programma 8 Wonen

8.1.1 Bouwen in de uitleg

Om voldoende woningen voor gezinnen in de gemeente aan te kunnen bieden, ontwikkelen we samen met marktpartijen diverse woningbouwprojecten in uitleggebieden. De nadruk bij de stadsuitbreiding ligt op de ontwikkeling van Meerstad. Aan de westkant in onze gemeente ontwikkelen we Reitdiep fase 3 en 4. Tevens wordt in 2020 de planontwikkeling voor de Held 3 gestart. Door de bezuinigingen op het Stedelijk InvesteringsFonds (SIF) moeten we tegen de tijd dat de planvorming concreet wordt, opnieuw de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen in uitleggebieden (exclusief jongerenhuisvesting)

220

300

Aantal woningen in de pijplijn voor de uitleg (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

320

300

Aantal gerealiseerde grondgebonden woningen in de uitleggebieden

300

300

Hoe staan we ervoor?

De verkoop van kavels in Meerstad blijft voorspoedig lopen. De kavels in Reitdiep zijn allemaal verkocht en ook projectmatig zijn de meeste projecten in verkoop of reeds verkocht.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen jaarlijks gemiddeld een plancapaciteit van 300 woningen. Het overgrote deel van deze woningen moet in Meerstad landen. Nu Reitdiep grotendeels is uitontwikkeld, starten we met de planontwikkeling van de Held 3. Met de andere partijen in het gebied gaan we daarvoor een stedenbouwkundig plan opstellen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verkoop van kavels en projectmatige woningen in onder andere Meerstad, Haren-Noord en Dijkshorn.
  • Starten van de planontwikkeling voor de Held 3.
ga terug