Programma 8 Wonen

Relevante ontwikkelingen

De druk op de woningmarkt in de gemeente Groningen blijft onverminderd groot. De prijzen van woningen in de bestaande voorraad blijven stijgen, nieuwbouwwoningen worden snel verkocht en in de huurmarkt nemen de wachttijden toe. Ook de groei van het aantal (internationale) studenten leidt tot (piek)tekorten in het aanbod van wooneenheden voor jongeren. Er spelen belangrijke thema's op de woningmarkt zoals meer sturing om ervoor te zorgen dat de woningmarkt voor iedereen toegankelijk blijft, zorgen voor voldoende betaalbare woningen en een ongedeelde gemeente. Thema's die allemaal aan bod komen in de nieuwe woonvisie die we begin 2020 gaan opleveren.

Gelukkig zijn er veel woningen in aanbouw. In de gemeente Groningen vinden op veel plekken nieuwe ontwikkelingen plaats, zoals in het Ebbingekwartier, rondom winkelcentrum Paddepoel, langs de Friesestraatweg en in uitbreidingswijken als het Reitdiep en Meerstad. Ook in Haren-Noord worden gezinswoningen gerealiseerd.

Voor jongeren zitten voor de komende jaren nog een flinke productie in de planning. In 2020 verwachten wij de oplevering van het project aan de Hoogeweg 1 (698 eenheden) en de Brivec locatie (58 eenheden). Door de inzet op kwalitatief goede nieuwbouw kunnen we ons beleid op kamerverhuur continueren. Dit betekent in principe dat ook in 2020 geen nieuwe kamerverhuur wordt toegevoegd.

We merken wel een toenemende druk op de sociale huurwoningen. In de prestatieafspraken houden we daarom vast aan het toevoegen van netto ruim 200 sociale huurwoningen per jaar.

In de wijkvernieuwingswijken gaan we verder met de projecten zoals genoemd in de uitvoeringsprogramma's die in 2019 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hiermee werken we in Selwerd, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en de Wijert aan integrale projecten op het gebied van leefbaarheid en vernieuwing van de woningvoorraad.

In 2020 zetten we volop in op nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied (onder andere in de Oosterhamrikzone, Eemskanaalzone, Reitdiepzone, Engelse Kamp) en de afronding van wijkvernieuwing in de Grunobuurt. Ook in onze uitleggebieden als Meerstad en Reitdiep houden we de druk erop om voldoende nieuwbouw te realiseren. We blijven tempo maken met de planontwikkeling voor nieuwe gebieden zoals de Stadshavens en het Suikerfabriekterrein en geven een impuls aan de sociale huurwoningmarkt. We geven dit de hoogste prioriteit; er zullen meer locaties moeten worden ontwikkeld voor koop, sociale huur en (middel)dure huur. Van belang voor het daadwerkelijk realiseren van noodzakelijke nieuwbouw de komende jaren is dat we een stedelijk fonds opzetten waaruit de noodzakelijke (vaak onrendabele en project overstijgende) investeringen kunnen worden gefinancierd.

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. We gaan in 2020 daarom door met onze inspanningen op het gebied van ouderen- en zorghuisvesting. We willen het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk op een goede manier in hun eigen woning kunnen blijven wonen, onder andere door het moderniseren van bestaande woningen en woonomgevingen en het verbeteren van de communicatie over wonen en zorg.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.