Programma 8 Wonen

Doelstelling en relevante beleidnota's

We willen in de gemeente Groningen:

  • Een voortreffelijk woonklimaat en aantrekkelijke wijken en dorpen met een gevarieerd woonaanbod dat ruimte biedt aan alle bevolkingsgroepen en leeftijden;
  • Goede en duurzame nieuwe woningen bouwen;
  • Doorstroming op de woningmarkt en evenwichtige wijken en dorpen;
  • De kwaliteit en duurzaamheid van bestaande woningvoorraad verbeteren;
  • Zorgvuldig beheer van ons cultuurhistorisch erfgoed.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:

Woonvisie Wonen in Stad (2015)
Meerjarenprogramma Wonen 2019 - 2022 (mei 2019)
Bouwoffensief, bouwen aan Groningen (2013)
Samen Sterk in Stad (meerjaren beleidsvisie Wmo 2012)
Masterplan Groningen EnergieNeutraal (2011)
Regionale Woningbouwafspraken (2012)
Het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 (2011)
Monitor Jongerenhuisvesting (2015)
Jaarprogramma Archeologie (2013)
Erfgoedverordening (2010)
Beleidsregels Archeologie (2011)
Bestedingsprogramma’s ISV-Monumenten (2017)
Analyse Zorgen voor Morgen (2012)

Woonvisie Haren 2016-2021