Paragraaf 6 Verbonden partijen

Enexis Holding/Belang elektriciteitsproductie EPZ

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf)

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Arnhem

Doelstelling en openbaar belang

Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de Gemeente Groningen direct aandeelhouder geworden van Enexis Holding N.V.

Het publieke belang van deze deelneming betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water. De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn uitdagend. Tevens hebben ze een impact op de beleidsdoelen die Enexis heeft geformuleerd: excellent netbeheer en versnellen energietransitie.

Relatie met programma

Economie en werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Van het totaal van 2.000.000 aandelen bezit de gemeente Groningen 24.211 aandelen. Diverse gemeenten en provincies zijn aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding.

Financieel Belang

De gemeente Groningen heeft 1,21054 % van de aandelen in Enexis.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2020 wordt geschat op 4.021 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2020 wordt geschat op 3.691 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2018 bedroeg 319 miljoen euro.

Financiële risico's

De aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 20 duizend euro). Daarmee is het risico relatief gering.

Tijdelijke deelnemingen als gevolg van verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent

Rechtsvorm

Besloten vennootschappen

Vestigingsplaats

Den Bosch

Doelstelling en openbaar belang

Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de gemeente Groningen ook aandeelhouder geworden van Attero Holding N.V. (dit belang verkocht is in 2014 verkocht aan Waterland). Daarnaast zijn, ter beperking van de risico's van de verkooptransactie, de onderstaande vijf tijdelijke rechtspersonen opgericht.

a. CBL Vennootschap B.V.

In 2017 heeft een agio uitkering plaatsgevonden van 622 duizend euro. Als gevolg van deze uitkering is het belang sterk teruggelopen. Het eigen vermogen op 31 december 2019 wordt geschat op 138 duizend euro. Na 2020 resteert geen eigen vermogen meer.

b. Vordering Enexis B.V.

De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches, die alle vier reeds zijn afgelost. De laatste tranche is in 2019 afgelost. Per 31 december 2019 is er geen eigen vermogen meer.

c. Verkoop vennootschap B.V.

In 2017 is er een uitkering geweest van 1,0 miljoen euro. Het eigen vermogen op 31 december 2019 bedraagt 5 duizend euro. Per 31 december 2020 is er geen eigen vermogen meer.

d. CSV Amsterdam B.V.

In 2017 is er een uitkering geweest ter grootte van 2,2 miljoen euro. Het eigen vermogen op 31 december 2019 bedraagt 530 duizend euro.  

e. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Het eigen vermogen op 31 december 2019 bedraagt 1,6 miljoen euro. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 heeft het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorgesteld besluit aan de aandeelhouders voorgelegd.  

ga terug