Paragraaf 6 Verbonden partijen

Noordelijk Belastingkantoor

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Rechtsvorm

Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het Noordelijk Belastingkantoor voert in 2020 voor de nieuwe gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen de belastingtaken uit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit gebeurt door de combinatie van de belastingaanslagen op één aanslagbiljet, zodat heffing- en invorderingsactiviteiten slechts één keer plaats hoeven te vinden.
Het Noordelijk Belastingkantoor heeft te maken met achterstanden. In 2019 is een traject gestart dat ertoe moet leiden dat doelstellingen uit het bedrijfsplan alsnog gerealiseerd worden. Dit traject loopt door in 2020.

Relatie met programma

11. Dienstverlening

Deelnemende partijen

De vier deelnemers zijn de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen.

Bestuurlijk belang

Een collegelid is lid van het bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden, één uit iedere deelnemer. De raad wordt op vaste momenten (P&C- cyclus) en op incidentele basis geïnformeerd en betrokken.

Financieel belang

De begrote deelnemersbijdrage van Groningen bedraagt voor 2020 6,8 miljoen euro (excl. compensabele btw van 44,6%).

Vermogen

Niet van toepassing.

Financieel resultaat

Niet van toepassing.

Financiële risico’s

De opbrengst voor de vervolgingskosten blijft onzeker. In de begroting 2020 is een bijstelling naar beneden gedaan, maar de grote achterstanden in de dwanginvordering maken een concrete raming van de opbrengst erg moeilijk.

De belastingapplicatie wordt in de loop van het 2e halfjaar 2019 verder geoptimaliseerd, maar ook in de jaren daarna zijn waarschijnlijk nog investeringen nodig. Het risico is dat extra geïnvesteerd moet worden en dat dit leidt tot niet in de begroting opgenomen kosten.

ga terug