Paragraaf 6 Verbonden partijen

PG & Z (RIGG/ GGD)

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (GR PG&Z)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking. De GR PG&Z kent twee uitvoeringsorganisaties: de GGD en de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) voor de inkoop van de jeugdhulp.

Relatie met programma

4. Welzijn, gezondheid, zorg

Deelnemende partijen

De 12 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Een collegelid is voorzitter van het Dagelijks Bestuur en vertegenwoordigt de gemeente in het Algemeen Bestuur, dat gevormd wordt door de 12 portefeuillehouders Gezondheid van de Groninger gemeenten.

Financieel belang

Het financieel belang bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste worden de taken voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door GGD Groningen, nu nog onderdeel van de gemeente Groningen zelf. Per 1 januari 2020 wordt GGD Groningen verzelfstandigd en gaat het personeel over van de gemeente naar de GR PG&Z. Ook de taken voor de RIGG en een deel van het jeugdhulpdomein (de 'Toegang') worden door personeel van de gemeente Groningen uitgevoerd. Ten tweede worden er middelen in de vorm van een gemeentelijke bijdrage verstrekt van in totaal 7,2 miljoen euro (RIGG 1,0 miljoen euro en GGD 6,2 miljoen euro). Ten derde is er door de gemeente een lening verstrekt voor de financiering van een Mobiele Röntgen Unit ad 1 miljoen euro. Jaarlijks wordt hierop 100 duizend euro afgelost. Per 31 december 2020 staat van deze lening naar verwachting nog 0,3 miljoen euro open.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2020 is 1,3 miljoen euro en op 31 december 2020 1,1 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2020 is 0,4 miljoen euro en op 31 december 20200,3 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 is nihil.

Financiële risico’s

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de GGD verzelfstandigd. De financiële uitkomsten van de verzelfstandiging zijn op dit moment nog niet volledig bekend. Alhoewel het uitgangspunt is dat de ontvlechting niet mag leiden tot meerkosten is dit niet geheel zonder risico.

ga terug