Paragraaf 6 Verbonden partijen

Veiligheidsregio

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De Veiligheidsregio Groningen stelt zich ten doel om uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg en melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer.

Relatie met programma

10. Veiligheid (deelprogramma Fysieke veiligheid, beleidsveld Veiligheidsregio)

Deelnemende partijen

De 12 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

De burgemeester treedt op als voorzitter van de Veiligheidsregio in het dagelijks bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het algemeen bestuur dat gevormd wordt door de burgemeesters van de 12 Groninger gemeenten.

Financieel belang

Financieel belang: aansprakelijkheid indien de Veiligheidsregio Groningen niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De geraamde gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio bedraagt in 2020 18,8 miljoen euro. De bijdragen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, de GHOR en de Gemeentelijke Kolom Groningen zijn bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. De bijdrage voor brandweerzorg is gebaseerd op het fictieve aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds.

Vermogen

Het geraamde eigen vermogen op 1 januari 2020 bedraagt 4,8 miljoen euro en op 31 december 2020 2,8 miljoen euro. De verwachte stand van het vreemd vermogen is niet bekend. Er wordt een stijging van de vaste schuld voorzien van 13 miljoen primo 2019 tot 24 miljoen euro ultimo 2023.  

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 bedraagt 154 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug