Paragraaf 6 Verbonden partijen

Groninger Archieven

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De doelstelling is in gezamenlijkheid de belangen behartigen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Groningen betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten, schilderijen en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Groningen en in de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het openbaar belang is dat de wettelijke taken met betrekking tot de Archiefwet, alsmede de dienstverlening op het gebied van historische informatie over Stad en Lande op orde zijn.

Relatie met programma

6. Cultuur

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en het Rijk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Bestuurlijk belang

De gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door twee leden van het college en in het dagelijks bestuur door één collegelid.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage in 2020 bedraagt 2,5 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2020 is 546 duizend euro en op 31 december 528 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2020 is 1,5 miljoen euro en op 31 december 1,7 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot financieel resultaat 2020 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug