Programma 10 Veiligheid

Deelprogramma 10.1 Veilige woon- en leefomgeving

We willen veiligheid in de verschillende stadsdelen op peil houden en waar nodig vergroten. Het gaat om het voorkomen van overlast, verloedering en criminaliteit. In de openbare ruimte en in huiselijke kring. Er zijn raakvlakken met Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken en Programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte. Juist omdat het voor iedere inwoner belangrijk is zich buiten én binnen veilig te voelen, werken we aan een veilige woon- en leefomgeving vanuit verschillende beleidsterreinen.

Tweejaarlijks wordt de Wijkenquête Leefbaarheid en Veiligheid gehouden. In 2018 was het percentage onveiligheidsgevoel 16% en het overlastcijfer 2,8. Wij streven ernaar dat het percentage onveiligheidsgevoel onder onze inwoners over het jaar 2020 niet hoger uitvalt dan 17% en het overlastcijfer niet hoger is dan 3,2.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% onveiligheidsgevoel *

-

17 %

Overlastcijfer (op een schaal van 1 - 10) *

-

3,2

* Deze indicator wordt tweejaarlijks gemeten, namelijk in de even jaren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.853

22,0 %

Baten

€ 2.713

77,8 %