Programma 10 Veiligheid

10.1.4 Overlast

We willen overlast zoveel mogelijk voorkomen en verminderen, eerder signalen opvangen, delen en actief betrokkenen benaderen. Waar overlast zich toch voordoet treden we adequaat op, waar mogelijk samen met bewoners en ondernemers. Overlast is een containerbegrip voor onder meer woonoverlast, geluidsoverlast, jongerenoverlast, drugsoverlast, vervuiling en dierenoverlast. Plegers zijn oud, jong, individuen of groepen. Soms gaat overlast gepaard met criminaliteit. De diversiteit van overlast maakt bestrijding ervan ingewikkeld. Dit vereist nauwe samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en bewoners. Dat doen we onder andere met het Meldpunt Overlast & Zorg (MOZ), het Veiligheidshuis en de WIJ-teams. De afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte
speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Met de volgende indicator wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd

2019

Beoogd
2020

Aantal meldingen overlast openbare ruimte afgehandeld door Stadstoezicht

2.400

2.400

Hoe staan we ervoor?

Om overlast tegen te gaan en te beperken is het zaak om samen met bewoners en zorg- en veiligheidspartners samen te werken en indien nodig te komen tot een persoonsgebonden aanpak. Ook andere vormen van samenwerking, zoals gericht op een wijk of straat, zijn mogelijk. Samenwerken vraagt om onderlinge informatiedeling en het gezamenlijk inzetten van interventies. Het gezamenlijk optrekken tussen zorg- en veiligheidspartners wordt steeds verder vormgegeven.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • De wisselwerking en samenwerking tussen bewoners en zorg- en veiligheidspartners bij het voorkomen en bestrijden van overlast verder versterken;
  • Het verder uitrollen van de persoonsgerichte aanpak (Pga);
  •  Een verdere ontwikkeling van een ketenaanpak voor personen met verward gedrag. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het stimuleren van het gebruik van een crisiskaart als mensen vaker in de war zijn en overlast veroorzaken. Of het eerder aanwezig zijn van een zorgprofessional zodat adequate zorg en ondersteuning en continuïteit gerealiseerd wordt. Het project 'Samen voor herstel' wordt verder uitgerold in andere wijken (Corpus den Hoorn en Rivierenbuurt);
  • In concrete casuïstiek komen tot effectieve maatregelen die de overlast doen verminderen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verder ontwikkelen en implementeren van een ketenaanpak voor verwarde personen;
  • Continueren en verbeteren aanpak overlast-gevende personen in het gebied Gele Loper;
  • Intensiveren afstemming met zorg en veiligheid;
  • Woonoverlast wordt aangepakt conform de werkwijze beschreven in het escalatiemodel aanpak woonoverlast. Binnen deze aanpak spelen de casustafels woonoverlast, waarin wordt samengewerkt tussen het MOZ, woningcorporaties, de politie en WIJ Groningen, een belangrijke rol.
ga terug