Programma 10 Veiligheid

10.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte draagt bij aan een leefbare en veilige gemeente. Met toezicht en handhaving bevorderen we de naleving van wet- en regelgeving. We vergroten samen met de politie het veiligheidsgevoel op straat. Daarnaast verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte. Kortom, we werken aan een fijne, schone en veilige leefomgeving voor iedereen.

Het aantal evenementen in onze gemeente groeit, waarbij wij ook veel terugkerende evenementen hebben. Bij ieder evenement is er aandacht voor veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens een evenement. Bij complexe evenementen werken we tijdens de uitvoering met een integraal werkend veiligheidsteam.

Als gemeente leveren wij onder andere veel inzet bij voetbalevenementen alsook bij grote  evenementen zoals demonstraties en oud en nieuw.

Hoe staan we ervoor?

 • Vanwege de verdichting van de binnenstad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe;
 • Wij zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met partners als politie, bewoners en ondernemers. Wij spreken mensen aan op hun verantwoordelijkheden en - indien nodig - treden we handhavend op. Wij hebben samenwerkingsafspraken met de politie over een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak. Vanuit gastheerschap leggen we contact met bewoners, ondernemers en bezoekers. Handhavers zijn het visitekaartje van de gemeente, ook bij evenementen;
 • Het aantal evenementen in onze gemeente groeit, waarbij wij ook veel terugkerende evenementen hebben. Bij ieder evenement is er aandacht voor veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens een evenement. Bij complexe evenementen werken we tijdens de uitvoering met een integraal werkend veiligheidsteam;
 • Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals steekwerende vesten en een portofoon, zodat zij hun werk veilig en effectief kunnen doen;
 • De voetbalwedstrijden van FC Groningen vragen de nodige inzet vooraf, tijdens als ook achteraf wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden;
 • We hanteren een stevige aanpak rondom oud en nieuw door middel van voorbereiding door een integrale projectgroep, om escalaties tijdens de jaarwisseling te voorkomen;
 • We zien het aantal demonstraties toenemen. We zien toe op een veilig verloop van een demonstratie zodat de vrijheid van meningsuiting geborgd is.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • De aanpak van jeugdgroepen en overlast-gevende jeugd krijgt meer specifieke aandacht;
 • We gaan handhavers steeds meer wijkgericht inzetten door middel van clustergericht werken. Ook zetten we in op gebiedsgebonden teams die weten wat er speelt en wat er nodig is in de wijken;
 • We bevorderen de samenwerking met interne en externe partners. Hierin spelen de regiegroepen Veiligheid, de wijkteams, waarnemingen van politie, handhavers, burgers, ondernemers en cameratoezicht een belangrijke rol;
 • We willen, binnen de beschikbare capaciteit, investeren in de doorontwikkeling van risico- en data-gestuurd handhaven. We categoriseren en clusteren meldingen en data uit verschillende bronnen (werkgebied, soort overlast et cetera) tot sturingsinformatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitvoering geven aan het handhaven van het gemeentelijk beleid; onder andere op jeugdoverlast, wildplassen en agressieve honden;
 • Optreden tegen vervuiling van de stad. Bijvoorbeeld door te handhaven op het verkeerd aanbieden van huisvuil, handhaven op hondenpoep en het achterlaten van zwerfvuil;
 • Toezien op naleving van de Drank- en Horecawet en andere regelgeving;
 • Bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad door te handhaven op hinderlijk en foutparkeren, de inzet van verkeersregelaars en het wegslepen van hinderlijk en/of gevaarlijk geparkeerde voertuigen;
 • De bestaande aanpak omtrent voetbalwedstrijden, oud en nieuw en demonstraties zetten we voort.
ga terug