Programma 10 Veiligheid

10.1.2 Geweld

Onder het thema geweld vallen verschillende delicten zoals geweldsincidenten in het uitgaansgebied en huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we hier (ex)partnergeweld en ouder(en)mishandeling, exclusief kindermishandeling. Voor kindermishandeling verwijzen we naar deelprogramma 4.2.3 Interventies veilig opgroeien. De gemeente Groningen is als centrumgemeente samen met de andere Groninger gemeenten verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van beleid om huiselijk geweld te bestrijden. Onze ambities hieromtrent staan in deelprogramma 4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld.

Geweldsdelicten hebben een hoge impact op slachtoffers en hun omgeving. Daarom hebben we aandacht voor deze verschillende vormen van geweld. We streven daarbij naar zo min mogelijk geweld, thuis en op straat.

Wij willen:

 • De objectieve en subjectieve veiligheid in het uitgaansgebied verbeteren;
 • Geweld in afhankelijkheidsrelaties duurzaam beëindigen;
 • Een veilige thuissituatie bevorderen;
 • Slachtoffers van huiselijk geweld direct veiligheid bieden.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal aangiften geweldsincidenten uitgaansgebied

< 525

< 425

Aantal meldingen huiselijk geweld *

> 900

> 700

Aantal opgelegde huisverboden

> 40

> 40

Aantal aangiften Veilige Publieke Taak (hulpverleners)

< 150

< 150

* Dit zijn niet-unieke meldingen, wat betekent dat er over één adres meerdere meldingen binnen kunnen komen. Hiermee meten we de meldingsbereidheid en het aantal meldingen die nader onderzocht worden door Veilig Thuis.
Het aantal beoogde meldingen wordt voor 2020 naar beneden bijgesteld, omdat in 2018 een forse daling heeft plaatsgevonden van het aantal meldingen (van 956 in 2017 naar 573 in 2018). In 2019 stijgt het aantal meldingen weer, maar die stijging zal vooralsnog niet de daling van 2018 compenseren. We verwachten dat het aantal meldingen in 2020 zal uitkomen op circa 700.

Hoe staan we ervoor?

 • Er is een daling te zien in het aantal (meldingen van) geweldsincidenten. Het aantal aangiften van geweldsincidenten in het uitgaansgebied neemt al een aantal jaren af, als ook het aantal aangiften inzake de Veilige Publieke Taak;
 • Naar aanleiding van #MeToo heeft het ministerie van OCW het initiatief genomen hier speciale aandacht voor te hebben en heeft onder andere onze gemeente benaderd mee te doen aan een pilot van 3 jaar. We werken met externe partners samen om interventies en activiteiten te organiseren die grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld tegen gaan. Aandacht gaat hierin uit naar verschillende groepen en naar verschillende momenten waarop het risico op grensoverschrijdend gedrag aanwezig is;
 • We zien in 2019 weer een stijging van het aantal meldingen huiselijk geweld ten opzichte van 2018 naar aanleiding van publiekscampagnes en de aangepaste Wet meldcode, waarbij de beroepsgroepen hebben afgesproken dat acute en structurele onveiligheid altijd gemeld wordt bij Veilig Thuis.
 • We verwachten dat deze stijging de komende jaren doorzet. Deze stijging en de invoering van het nieuwe handelingsprotocol leidt dit jaar tot wachtlijsten bij Veilig Thuis; een zeer ongewenste situatie. Deze problematiek zien we ook op landelijk niveau en in samenspraak met Veilig Thuis en de Groninger gemeenten worden maatregelen genomen om deze wachtlijsten te reduceren;
 • In 2019 hebben we het project Intensief casemanagement (ICM) bij huisverboden duurzaam geborgd bij Veilig Thuis. ICM bestaat sinds september 2016. Het is een systeemgerichte methodische begeleiding gericht op het herstellen van de veiligheid en het organiseren van hulpverlening voor slachtoffers, plegers en kinderen. De inzet van ICM duurt maximaal 1 jaar, daarna wordt de regie overgedragen aan de WIJ-teams;
 • Het thema dierenmishandeling & huiselijk geweld wordt geïmplementeerd in het reguliere aanbod van trainingen en voorlichtingen van Veilig Thuis. Door Veilig Thuis wordt ook een afstudeeronderzoek vanuit de RUG begeleid naar aanbevelingen voor een betere samenwerking op dit thema tussen de verschillende ketens;
 • Verder geven we in 2019 uitvoering aan een pilot voor zeer ernstige casuïstiek huiselijk geweld/kindermishandeling, waarin we samen met een aantal partners vanuit zorg en veiligheid een multidisciplinaire aanpak (MDA++) realiseren.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • We willen het aantal geweldsincidenten in de horeca zo laag mogelijk houden;
 • In 2020 willen we concrete acties uitgezet hebben op het gebied van het tegengaan van grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld. Hiervoor benaderen we de horeca, maar willen we het onderwerp ook bespreekbaar maken onder(vrouwelijke) studenten;
 • Doorontwikkeling van Veilig Thuis, gericht op verbeterde samenwerking met lokale teams en de nieuwe radarfunctie naar aanleiding van de aanscherping van de Wet meldcode;
 • Binnen diverse overheidsorganisaties wordt veel aandacht besteed aan geweld tegen medewerkers. Helaas komt dit op diverse plekken voor, zowel bij bijvoorbeeld de gemeente als bij politie en brandweer. Wij willen dat er in het komende jaar niet meer dan 150 aangiften hieromtrent worden gedaan.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Middels toepassing van het Handhavingsprotocol Horeca 2010 het aantal geweldsincidenten verminderen en bewerkstelligen dat horecaondernemers hun verantwoordelijk ook nemen om incidenten te verminderen of te melden;
 • Het vaststellen van een aanpak en het organiseren van activiteiten, in samenwerking met andere partijen, in relatie tot veiligheid op straat en tijdens het uitgaan;
 • In samenwerking met in- en externe partners gaan we interventies en activiteiten organiseren om grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld tegen te gaan;
 • We subsidiëren Veilig Thuis (wettelijke en bovenwettelijke taken, zoals intensief casemanagement) en sturen op resultaten;
 • We evalueren samen met de Groninger gemeenten de resultaten van de pilot multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++) en afhankelijk van de uitkomsten realiseren we een aanpak voor ernstige casuïstiek.
ga terug