Programma 10 Veiligheid

10.1.1 Woninginbraken

Woninginbraken hebben impact op het veiligheidsgevoel van betrokkenen. De bestrijding ervan is één van de prioriteiten in ons integraal veiligheidsbeleid. We zetten in op preventie, voorlichting en handhaving van de plicht een digitaal opkopersregister (DOR) bij te houden. In het DOR dienen handelaren de in- en verkoop van tweedehands goederen te registreren.

Met de volgende indicator wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal aangiften van woninginbraken

800

800

Hoe staan we ervoor?

In 2018 was sprake van een stijging van het aantal woninginbraken ten opzichte van 2017. Voor het opvallend lage cijfer over 2017 (546 woninginbraken) is geen verklaring te geven. Met een inbraakcijfer van 713 over het jaar 2018 voor de gemeente Groningen zijn we ruim onder het streefaantal van 800 gebleven.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • We streven ernaar om in 2020 onder de 800 aangiften woninginbraak te blijven;
  • In 2020 willen we de beleidsregel betreffende het DOR aanpassen zodat deze meer recht doet aan de handhavingsproblematiek van de DOR.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We gaan door met de bestaande hotspot-gerichte aanpak;
  • We continueren algemene, periodieke preventievoorlichting en het geven van preventieadviezen aan (omwonenden van) slachtoffers van woninginbraken. Waar nodig organiseren we voorlichtingscampagnes, workshops, acties (bijvoorbeeld gericht op studentenhuizen) en buurtschouwen;
  • We ondersteunen het buurtpreventieteam en what’s app preventiegroepen;
  • We handhaven de nakoming van de plicht van handelaren in tweedehands goederen om een DOR bij te houden. Daarbij werken we nauw samen met het Openbaar Ministerie en politie;
  • In 2020 willen we de bestaande beleidsregel aanpassen waardoor er meer recht wordt gedaan aan de handhavingsproblematiek van de DOR;
  • Er wordt contact gezocht met de gemeente Amsterdam voor wat betreft de strafrechtelijke handhaving;
  • Op dit moment is één BOA volledig vrijgemaakt voor de handhaving en toezicht van de DOR. We streven naar intensivering van toezicht en bewustwording van de plicht op het bijhouden van het inkoopregister door handelaren.
ga terug