Programma 10 Veiligheid

10.1.6 Radicalisering, Extremisme en Polarisatie

Radicalisering is nog steeds een actueel thema. Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland blijft op niveau vier (schaal van vijf). Na een piek in de zomer van 2017 zien we een afname van het aantal jihadistische aanslagen in West-Europa. IS en Al Qa’ida hebben hun strategie veranderd: de bewegingen richten zich meer op prediking (Dawa) en sociale activiteiten, en het verspreiden van het Salafistische gedachtegoed.  

Recente studies van AIVD en NCTV tonen een beeld van gefragmenteerde rechts-extremistische bewegingen waarbij het gevaar van de lone actor opvalt en dat kleine rechts-extremistische groepen, zoals Identitair verzet, vooral actief zijn met intimiderende en radicale acties zoals het ophangen van een banner bij de BedBadBrood voorziening in de stad met de tekst “illegaal is crimineel”.

Daarnaast kunnen we te maken krijgen met opsporingsonderzoek naar of arrestaties van verdachten.


Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren hebben we doorlopend geïnvesteerd in het trainen van eerstelijnswerkers, zodat zij signalen kunnen oppikken en weten hoe te handelen. De teller staat op ruim twaalfhonderd getrainde professionals, waarmee veel organisaties (extern) en afdelingen (intern) betrokken zijn bij onze lokale aanpak van radicalisering en extremisme.

Op basis van deze aanpak zijn we in 2017 door het Europese ‘Radicalisation Awareness Network’ geselecteerd voor deelname aan het programma BOUNCE. Dit is gericht op het geven van weerbaarheids-trainingen aan jongere kinderen, hun ouders/begeleiders en docenten. Voor de gemeente Groningen zijn 10 professionals opgeleid deze training te geven. De uitvoering van BOUNCE is in 2019 volledig overgedragen naar Stichting WIJ.

Vanaf de zomer van 2017 werken we conform het landelijk ontwikkelde modelconvenant 'Persoons Gerichte Aanpak Radicalisering en Extremisme', waarin vijf kernpartners hun samenwerking verankerd hebben: gemeente, OM, politie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland. Groningen neemt sinds 2018 deel aan het landelijk overleg Prioriteitsgemeenten.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • In 2020 streven we naar continuering van de trainingen ‘herkennen radicalisering’ om professionals op te leiden. Daarnaast willen we de training 'informatiedeling bij radicalisering' organiseren en hiervoor professionals uitnodigen;
  • Met een verdiepende training voor de vijf kernpartners van de ‘Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Extremisme' willen we onze aanpak verder professionaliseren en zorgen voor een adequate, tijdige en kwalitatief goede informatiedeling;
  • Om de kennis en kunde van alle betrokkenen op peil te houden streven we er naar een uitgebreide expertmeeting te organiseren voor de ketenpartners.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We bieden de basistraining ‘Herkennen Radicalisering’ aan voor professionals en een training 'informatiedeling bij radicalisering';
  • We bieden het netwerk in brede zin en de vijf kernpartners in het bijzonder specifieke trainingen aan om kennis en kunde te vergroten en verdiepen;
  • We willen expertmeetings organiseren voor het hele netwerk.
ga terug