Programma 10 Veiligheid

Deelprogramma 10.2 Jeugd en veiligheid

We willen dat jongeren opgroeien in een veilige omgeving, thuis en daarbuiten. We willen dat jongeren de kennis en de vaardigheden hebben om goede keuzes te maken. Jongeren die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen, volgen we nauwlettend en geven we waar mogelijk nieuw perspectief. Dit is ook verweven met het beleid in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Effectindicatoren

Beoogd

2019

Beoogd
2020

Aantal problematische jeugdgroepen

2

3

De afgelopen jaren hielden wij rekening met 2 problematische jeugdgroepen per jaar, met de daarbij behorende aanpak (de Plus-Min-Mee-methodiek). Op dit gebied wordt inmiddels meer inzet gepleegd, vandaar dat wij het beoogde aantal problematische jeugdgroepen hebben verhoogd van 2 naar 3 per jaar. Zie ook beleidsveld 10.2.2 problematische jeugdgroepen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 595

2,2 %

Baten

€ 0

0,0 %