Programma 10 Veiligheid

10.2.2 Problematische jeugdgroepen

Jeugdgroepen kunnen in wijken en buurten voor overlast zorgen. Het gaat in deze groepen vaak om kwetsbare jongeren. Wij willen de overlast verminderen en bestrijden en tegelijkertijd de jongeren perspectief bieden, voorkomen dat zij opnieuw in de fout gaan en hun weerbaarheid verhogen. Wij hanteren hierbij de aanpak problematische jeugdgroepen, die wij inzetten bij de eerste signalen van het ontstaan van een problematische jeugdgroep. Wanneer een dergelijke groep is ‘afgeschaald’ houden wij de risicojeugd in beeld. Daarbij richten wij ons op de jongere zelf, zijn/haar (risico)gedrag, het sociale netwerk en de wijk.

Met de volgende indicator wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal opgestarte begeleidingstrajecten voor jongeren door het Veiligheidshuis

100

120

Hoe staan we ervoor?

Wij zijn positief over de lokale aanpak van problematische jongeren, het zogenaamde Groninger model.
De prioritering, bijstelling en monitoring van de aanpak verloopt volgens een vast proces en de lokale vierhoek (lokale driehoek aangevuld met de wethouder jeugdbeleid) besluit hierover. Het werken met de Plus-Min-Mee-methodiek (en de bijbehorende groepsapplicatie) geeft houvast bij de aanpak van jeugdgroepen, inzicht in de groepsdynamiek en de positie van de jongere in de groep. De inzet van Halt voldoet goed en blijft noodzakelijk. Zo ook de inzet van het jeugdstraatwerk, die vanuit de WIJ stadsbreed ingezet wordt.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • Het snel en adequaat oppakken van de problematische jeugdgroepen in de wijken: het adequaat blijven signaleren, aanpakken van groepen en het doorverwijzen van jongeren (en hun ouders) die dreigen af te glijden naar overlast-gevend gedrag en criminaliteit;
 • Het toepassen van het landelijke 7-stappen model voor de aanpak van problematische groepen;
 • Het trainen van de bij de aanpak betrokken medewerkers van ketenpartners in de Plus-Min-Mee methodiek en de daarbij behorende applicatie;
 • Het blijvend verbeteren van de samenwerking tussen ketenpartners die bij de aanpak problematische jeugdgroepen in de wijk betrokken zijn;
 • De rol van de lokale vierhoek in de aansturing en prioritering van de aanpak versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We bedden de aanpak problematische jeugdgroepen, inclusief de Plus-Min-Mee methodiek, in het reguliere jeugd- en veiligheidsbeleid in. Het Groninger model is inzetbaar in de gehele gemeente Groningen;
 • We hebben het proces van het opstarten tot het beëindigen van de aanpak vastgelegd in het Groninger model, zodat de aanpak in alle gebiedsdelen volgens een vaststaand protocol en met een vaste organisatiestructuur ingezet kan worden;
 • Wij trainen alle bij de aanpak betrokken medewerkers van ketenpartners in de Plus-Min-Mee methodiek en het gebruik van de daarbij behorende applicatie. Nieuwe medewerkers krijgen deze training ook aangeboden;
 • De Procesregisseur Jeugd (Actiecentrum Veiligheid en Zorg) brengt samen met de WIJ-teams risicojeugd in beeld en zet jeugdstraatwerkers en Halt in voor preventieve activiteiten;
 • De Procesregisseur Jeugd (Actiecentrum Veiligheid en Zorg) houdt risicojeugd in beeld en zet in op risicojeugd overleggen in een aantal wijken. Hiermee proberen we het ontstaan van een nieuwe jeugdgroep te voorkomen;
 • Halt ontwikkelt interventies voor risicojongeren op bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Halt houdt spreekuren op die scholen waar veel jongeren uit de aanpak problematische jeugdgroepen zitten;
 • Jeugdstraatwerkers worden ingezet om contact te leggen met (groepen) jongeren op straat, op school en bij activiteiten. Daarnaast zijn jeugdstraatwerkers een informatiebron voor ketenpartners als het gaat om jeugdigen, jeugdgroepen en de ontwikkeling van jongeren en eventuele obstakels hierbij;
 • De besluitvorming over het inzetten en eventueel beëindigen van de aanpak vindt in de lokale vierhoek plaats middels een vast format, het zogenaamde plan van aanpak.
ga terug