Programma 7 Verkeer

7.1.3 Ruimte voor de fiets

Ons doel is dat de fiets meer fysieke ruimte krijgt, zo nodig via alternatieve routes.Op veel plekken in onze gemeente zien we het steeds drukker worden met fietsers. En bovendien constateren we dat de snelheidsverschillen op het fietspad toenemen. Om de groei van het fietsverkeer op te kunnen vangen, verbeteren we ons fietsnetwerk en maken we nieuwe Doorfietsroutes. Op verscheidene locaties geven we de fiets letterlijk meer ruimte, op andere punten kiezen we voor slimme alternatieven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal verkeerslichten met slimme techniek

28

28

Toegevoegde stallingscapaciteit op straat in de binnenstad *

0

0

* We zetten eerst niet in op extra stallingen op straat, maar onderzoeken de mogelijkheden van het toevoegen van stallingscapaciteit in gebouwde voorzieningen of ondergronds, eerst in het westelijke deel van de binnenstad.

Hoe staan we ervoor?

Op steeds meer plaatsen geven we de fiets letterlijk meer ruimte. Zo willen we de Korreweg, één van onze drukste fietsroutes, herinrichten tot fietsstraat. Daarmee vergroten we het fietscomfort, maar ook de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren hebben we hier samen met bewoners over nagedacht. De realisatie van de fietsstraat Korreweg hangt echter nauw samen met de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de toekomstige plannen voor het Oosterhamriktracé.

Steeds vaker voorzien we verkeerslichten van regensensoren, zodat fietsers bij regen of sneeuw minder lang hoeven te wachten voor het rode licht. Inmiddels zijn 28 van 43 verkeerslichten in onze gemeente voorzien van slimme technieken.

Het aantal gestalde fietsen in de binnenstad neemt (nog steeds) toe. Extra stallingscapaciteit creëren op straat blijkt erg lastig en vaak niet wenselijk. Daarom zetten we meer in op ondergrondse en inpandige stallingen. Zo wordt eind 2019 de fietsenstalling Nieuwe Markt geopend. Hier is ruimte voor ongeveer 1.200 fietsen.

Wat willen we bereiken in 2020?

In verschillende straten geven we de fietser meer prioriteit, ten koste van de automobilist. Zo richten we de Rummerinkhof in Haren en het noordelijke deel van de Helperzoom in als fietsstraat. En we gaan natuurlijk verder met planvorming voor een fietsstraat Korreweg.

Daarnaast gaan we verder met het fietsvriendelijker maken van bestaande verkeerslichten en houden we bij nieuwe verkeerslichten nog meer rekening met de fiets.

In de binnenstad zetten we in op meer ondergrondse en/of inpandige fietsenstallingen. We gaan concreet aan de slag met de fietsenstalling Grote Markt (voormalig V&D-pand) en we onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwe fietsenstallingen aan de westkant (Vismarkt/A-Kerkhof) en de zuidkant (Herestraat) van de binnenstad (zie ook Beleidsveld 7.1.5).

Wat gaan we hiervoor doen?

ga terug