Programma 7 Verkeer

Deelprogramma 7.1 Fiets

Het succes van de fiets in de gemeente Groningen danken we aan de ideale fietsomstandigheden: een gemeente met korte fietsafstanden en rechtstreekse fietsroutes naar de omliggende kernen waarbij de fiets vrijwel altijd het snelste vervoermiddel is. Bovendien draagt de fiets bij aan een duurzaam gebruik van onze gemeente en is de fiets belangrijk voor ons vestigingsklimaat en onze bereikbaarheid. Tot slot willen we de veiligheid van onze inwoners vergroten en hun gezondheid verbeteren, geheel in lijn met het idee van Healthy Ageing (zie Gezondheidsbeleid - Programma 4). De fiets kan hieraan een grote bijdrage leveren.

We willen ons goede fietsbeleid voortzetten. Tegelijkertijd wordt onze gemeente steeds drukker. De ruimte wordt beperkter, net als het beschikbare geld. Natuurlijk gaan we door met het verbeteren van het bestaande fietsnetwerk met bredere fietspaden, nieuwe fietsverbindingen en grotere stallingen. Maar om antwoord te kunnen geven op de stedelijke uitdagingen moeten we een schaalsprong maken. Dat houdt in dat we gebruik maken van het zelf-organiserend en lerend vermogen van onze fietsers. In onze fietsstrategie ‘Wij zijn Groningen Fietsstad’ (2015) kiezen we daarbij voor ondersteunen en stimuleren en duidelijk niet voor strengere regels.

Wij willen dat:

  • De fiets voorop staat;
  • Fietsers overal snel, comfortabel en veilig kunnen komen;
  • De fiets meer fysieke ruimte krijgt, zo nodig via alternatieve routes;
  • Met goede stallingen de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van voorzieningen worden verbeterd;
  • Onze inwoners zich bewust zijn van Groningen Fietsstad.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% fietsers in modal split van stedelijke mobiliteit *

>65%

>65%

Rapportcijfer voor fietsen in Groningen

7,3

7,3

Waarderingscijfer kwaliteit bewaakte fietsenstallingen

7,1

7,2

* bron van modal split (de verdeling van de verplaatsingen over de modaliteiten fiets, auto, bus en trein) met een herkomst én bestemming binnen de gemeente Groningen: GroningenPlus verkeersmodel 2017 (verplaatsingenpatroon 2014).

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.805

9,3 %

Baten

€ 0

0,0 %