Programma 7 Verkeer

7.1.2 Een samenhangend fietsnetwerk

Ons doel is dat fietsers overal snel, comfortabel en veilig kunnen komen. Goede fietsverbindingen naar openbaar vervoer knooppunten, belangrijke economische trekkers ('dynamo's') én de regio zijn belangrijk. In ons fietsnetwerk onderscheiden we het hoofdnetwerk, gericht op de snelle en doorgaande fietser, en het basisnetwerk, ontsluitend en fijnmazig. We zorgen voor de samenhang van ons fietsnetwerk op twee manieren. In de eerste plaats kijken we in samenhang en integraal naar fietsverbindingen. We benaderen niet elk fietspad apart, maar richten ons op het fietsnetwerk van deur tot deur. Ten tweede benaderen we de fiets als onderdeel van de totale vervoersketen, omdat niet iedere reis zich helemaal voor het gebruik van de fiets leent. Daarom proberen wij de fiets in te zetten om het eerste en laatste gedeelte van de reis mee af te leggen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal OV-fietsverhuurlocaties bij stations en P+R-terreinen

7

9

Aantal aangelegde ontbrekende schakels

1

2

Aantal Doorfietsroutes (verbinding met de regio)

4

5

Aantal ontbrekende schakels in het fietsnetwerk

6

6

Hoe staan we ervoor?

In het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 hebben we ons hoofdfietsnetwerk, inclusief de ontbrekende schakels, gedefinieerd. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de Doorfietsroutes die de verbinding vormen tussen onze gemeente en de regio. Een aantal daarvan, zoals die naar Zuidhorn, Bedum en Eelde-Paterswolde, is inmiddels gerealiseerd; voor een aantal andere vindt momenteel planvorming plaats. Ook binnen onze gemeente zijn we verder gegaan met de planvorming voor nieuwe fietspaden, fietsbruggen en fietsstraten.

Inmiddels is meer dan de helft van alle gemeentelijke verkeerslichten (28 van de 43) voorzien van slimme technieken voor fietsers. Het gaat dan om wachttijdvoorspellers, regensensoren en/of voorsignalering.

Inmiddels kunnen in onze gemeente OV-fietsen worden gehuurd op alle treinstations en op de meerderheid van onze P+R terreinen.

Wat willen we bereiken in 2020?

Om het lokale en regionale hoofdfietsnetwerk verder te completeren gaan we door met de realisatie van ontbrekende schakels. We gaan verder met de planvorming van de Doorfietsroutes naar Winsum, Leek en Assen. Daarnaast onderzoeken we de verbetering van de algemene fietsbewegwijzering en de herkenbaarheid van de Doorfietsroutes om ze meer bekendheid te geven, maar ook om mensen uit de auto op de fiets te krijgen.

Verder leggen we diverse nieuwe fietsverbindingen in onze gemeente aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe fietspaden parallel aan de Noordelijke Ringweg (tussen Iepenlaan en Park Selwerd) en de spoorlijn Groningen-Sauwerd (tussen Walfridusbrug en ACM-brug) en om nieuwe fietsbruggen over het Eemskanaal en de Borgsloot.  

We willen het aantal locaties waar OV-fietsen gehuurd kunnen worden uitbreiden naar alle stations en P+R-terreinen. In overleg met OV-fiets willen we ook OV-fietsen aanbieden op de P+R Meerstad en Reitdiep. Ook willen we onderzoeken of deelfietsen een aanvulling kunnen vormen op het (traditionele) vervoerssysteem.

Hoewel ons nieuwe Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 in september is vastgesteld, komen we in het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2020-2023 terug op de financiële consequenties die de hervormingen hebben op de projecten die hierin zijn opgenomen.  

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Aanleggen fietspad parallel aan de spoorlijn Groningen-Sauwerd tussen de Walfridusbrug en de ACM-brug;
  • Aanleggen fietspad parallel aan de Noordelijke Ringweg tussen Park Selwerd en Iepenlaan;
  • Aanleg van een fietsbrug over het Eemskanaal;
  • Aanleg van een fietsbrug over de Borgsloot;
  • Planvorming voor de Doorfietsroutes naar Winsum, Leek en Assen;
  • Onderzoeken van verbetering van de algemene fietsbewegwijzering;
  • Onderzoeken van verbetering van de herkenbaarheid van het regionale netwerk van Doorfietsroutes;
  • Aanbieden OV-fiets op P+R Meerstad en Reitdiep;
  • Onderzoek naar deelfietssystemen.
  •   Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
ga terug