Programma 7 Verkeer

7.1.1 De fiets eerst

Ons doel is dat de fiets voorop staat, want de fiets is binnen onze gemeente het belangrijkste vervoermiddel. Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen denken we daarom vanaf het begin vanuit de fiets. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling nemen we de fiets direct mee door het maken van een Fiets Effect Analyse (FEA).

Maar de fiets is niet alleen bij nieuwe ontwikkelingen van belang, het gaat er ook om dat het bestaande fietsnetwerk veilig is en goed wordt onderhouden. En net zo belangrijk: verkeerseducatie voor kinderen, ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal Fiets Effect Analyses (FEA)

15

15

Hoe staan we ervoor?

We geven de fiets veel prioriteit, bijvoorbeeld met de aanleg van nieuwe fietspaden en fietsenstallingen. Nieuwe fietsvoorzieningen leggen we aan volgens de ontwerpprincipes van het 'vergevingsgezinde fietspad', met bijvoorbeeld ruimere boogstralen en schuine trottoirbandjes. Met deze inrichting zorgen we ervoor dat fouten van fietsers zoveel mogelijk worden voorkomen en dat, als er toch een fout wordt gemaakt, die niet meteen tot (ernstig) letsel leidt. Ten slotte zorgen we ervoor dat het beheer en onderhoud van bestaande fietsvoorzieningen op orde is en dat hoofdroutes met voorrang sneeuwvrij worden gemaakt.

Wat willen we bereiken in 2020?

Bij iedere nieuwe ontwikkeling, zoals Stadshavens, Suikerfabriekterrein en Reitdiepzone zorgen we er vroegtijdig voor dat de fiets integraal wordt meegenomen. En dat het ontwerp voldoet aan de nieuwste richtlijnen. Verder zetten we in op meer stallingsvoorzieningen in de binnenstad en bij belangrijke OV-knooppunten. En we willen het serviceniveau en de aantrekkelijkheid hiervan verbeteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Blijven inzetten op de fiets bij nieuwe ruimtelijke plannen, meteen vanaf het allereerste begin;
  • Bekrachtigen van beheerafspraken zoals onderhoud fietspaden, strooiroutes en het vergevingsgezinde fietspad;
  • Uitbreiden van het aantal stallingsplaatsen in de binnenstad met onder andere de realisatie van de fietsenstalling Grote Markt;
  • Uitbreiden en verbeteren van stallingsvoorzieningen op P+R terreinen zoals Haren en Meerstad.
ga terug