Programma 7 Verkeer

Relevante ontwikkelingen

We werken aan onze grote projecten, Groningen Spoorzone en de aanpak van de zuidelijke ringweg. Onder coördinatie van Groningen Bereikbaar worden belangrijke reis- en routealternatieven aangeboden en wordt alles in het werk gesteld om de gemeente bereikbaar te houden met maatregelen die mobiliteit beter spreiden over de dag, verminderen en soms zelfs voorkomen.

Door de groei van de gemeente (woningen en banen) neemt de druk op het vervoerssysteem toe. In de gemeente blijft het aandeel van de fiets in de totale mobiliteit onverminderd hoog, het openbaar vervoer is op sommige tijden en lijnen erg zwaar belast en ook de doorstroming van de auto kent knelpunten. Door de opgaven vanuit The Next City neemt die druk naar verwachting toe. We ontwikkelen daarom een nieuwe visie op het openbaar vervoer. We bekijken daarnaast of het verbeteren van de kwaliteit in de openbare ruimte ingrepen in de verkeerscirculatie ook noodzakelijk maken.

Verduurzaming is al jarenlang een belangrijk thema in ons mobiliteitsbeleid. Hét uitgangspunt in ons mobiliteitsbeleid is ‘te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet’. Medewerkers van buiten de stad worden uitgedaagd om de auto te laten staan, met het openbaar vervoer te reizen en op de kortere afstanden naar hun werk in de stad de fiets te pakken. We blijven inzetten op deze alternatieven voor de auto, omdat we de leefkwaliteit in onze gemeente voorop hebben staan.

Naast de inzet op het kiezen voor duurzame vervoermiddelen, zetten we ook in op de vergroening van de vervoermiddelen zelf. De overgang van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden (ook waterstof is elektrisch rijden) is één van de belangrijkste veranderingen. Met diverse maatregelen ter stimulering, maar ook in ons eigen wagenpark, dragen wij bij aan deze transitie. Zo rijden er in 2020 bijna 200 elektrische en waterstofbussen door Groningen en Drenthe. We streven er naar dat er in 2035 in onze gemeente geen lokale uitstoot van schadelijke stoffen (NOx, fijnstof) meer plaats vindt en dat ons verkeerssysteem dan vrij van CO 2 is. Bovendien streven we naar een emissieloze binnenstad in 2030.

De (verkeers)druk op de binnenstad is hoog, met onder andere veel wandelend publiek, rijdende en geparkeerde fietsen en bevoorradingsverkeer. Het primaat leggen we in de binnenstad bij de voetganger en de kwaliteit van de leefomgeving. We blijven daarom op zoek naar meer en betere stallingsruimte voor fietsen in de binnenstad (tijdelijk en definitief) en werken samen met alle betrokkenen aan een efficiënte verduurzaming van de bevoorrading van winkels, horeca, et cetera.

Het onderwerp verkeersveiligheid blijft stevig aandacht vragen in de wijken en gebiedsgerichte aanpak. De gekozen aanpak, waarbij we inzetten op fysieke maatregelen en gedragsbeïnvloeding, voorziet duidelijk in een behoefte en zetten we door.
Onder de noemer “Slim en Groen” vindt snelle (technologische) ontwikkeling plaats in mobiliteit. De energietransitie in mobiliteit, innovatieve ICT-toepassingen in vervoer van mensen en goederen, de implementatie van Smart Mobility oplossingen en de groei van de deeleconomie gaan de wereld van verkeer en vervoer al in de nabije toekomst veranderen.

Op het gebied van parkeren blijven we inzetten op het toevoegen van extra leefkwaliteit in de wijken. Dat doen we door het betaald-parkeergebied te vergroten. In de openbare ruimte die we daarmee winnen, kunnen we de andere functies van de straat (fietsen, wandelen, groen, spelen) een plek geven. Ook denken we opnieuw na over de manier waarop we met de bezoekerspas omgaan. Die pas geeft elke bewoner van de stad nu recht op een groot aantal uren gratis parkeren voor zijn/haar bezoek. Hoewel we bezoek en dergelijke wel willen blijven faciliteren, doet het grote aantal gratis uren onvoldoende recht aan de waarde van de openbare ruimte. We denken na over manieren waarop dat anders kan.

In Haren harmoniseren we het beleid van de oude gemeenten Haren en Groningen. Qua regelgeving zijn daarin in 2019 al stappen gezet door de parkeer- en parkeerbelastingverordening i.c.m. de Nadere Regels te harmoniseren. Inhoudelijk voeren we in 2019 het gesprek over parkeren in Haren met de bewoners. Dat gesprek landt in 2020 in een parkeerplan voor Haren.

Deze ontwikkelingen geven extra kansen, terwijl een basisverkeersinfrastructuur met voldoende capaciteit toch gewoon nodig blijft. De uitdaging is om aansluiting te vinden bij het hoge tempo van ontwikkeling en tegelijkertijd robuuste beleidskeuzes voor de toekomst te blijven maken.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.