Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.3.3 verblijfskwaliteit staat voorop

In zowel de bestaande als nog te ontwikkelen leefomgeving vinden wij verblijfskwaliteit van belang. Het ervaren en beleven van een waardevolle leefomgeving maakt dat inwoners actief meedoen. Het geeft een gevoel van geborgenheid. De verblijfskwaliteit wordt onder andere gerealiseerd door de elementen die een robuuste en veerkrachtige leefomgeving vormen. Het toevoegen van verblijfskwaliteit vraagt ook om andere principes voor de inrichting van de openbare ruimte die we in een leidraad openbare ruimte gaan opnemen. Gebouwde omgeving, erfgoed en archeologie (belegd in programma 8 Wonen) hebben een grote bijdrage aan de leefkwaliteit en hebben dan ook een prominente rol in het realiseren van voldoende verblijfskwaliteit. Speciale aandacht gaat uit naar de binnenstad van Groningen. De ruimte is beperkt en de verschillende claims op het gebruik zijn legio. Om de binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk te houden zoeken we aan de ene kant naar nieuwe en innovatieve oplossingen voor de vele geparkeerde fietsen (onderdeel van programma 7 Verkeer) in de openbare ruimte en investeren wij aan de andere kant via het programma ‘Ruimte voor jou’ om de binnenstad te vergroenen en voetgangers meer ruimte te geven.

Hoe staan we ervoor?

In 2017 stelde de gemeente het document Nieuwe Stadsruimtes op; een leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad. Het document helpt ervoor te zorgen dat voldoende eenheid in de binnenstad blijft. Het draagt ook bij om een betekenisvolle openbare ruimte te realiseren. De leidraad bevat inrichtingsprincipes per type straat of plein. Deze vormen de basis voor de wijze waarop straten kunnen worden heringericht, in samenspraak met de omgeving en andere belanghebbenden. Via het Actieplan toegankelijke stad Groningen 2017-2021 zorgen we ervoor dat de openbare ruimte voor iedereen goed te gebruiken is.

Wat willen we bereiken in 2020?

In onze (binnen)stad en dorpen staat een goede verblijfskwaliteit voorop. Zeker nu de stad flink aan het groeien is, is extra veel aandacht nodig voor een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. In 2020 besteden we extra aandacht aan dit thema. We organiseren een manifestatie over de openbare ruimte. Samen met bureaus en stakeholders verkennen we wat nodig is om onze openbare ruimte zo aan te passen, dat deze klimaatbestendig is, toegankelijk is, uitnodigt tot ontmoetingen, kwalitatieve oplossingen biedt voor het parkeren van fiets en auto, leefbaar is, de cultuurhistorische betekenis benadrukt en gezond gedrag stimuleert. De ontwerpresultaten van deze concrete locaties gebruiken we voor het maken van een inrichtingsleidraad. In een aantal principes stellen we vast hoe de openbare ruimte is in te richten. Doel is om daarmee de ambitie op het gebied van leefkwaliteit waar te maken. Met de leidraad haken we de diverse onderdelen aan elkaar en maken een nieuwe norm voor de Groningse openbare ruimte. De leidraad stellen wij eerst op voor de wijken en dorpen met een vernieuwingsopgave.   

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Organiseren van een manifestatie over een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. We selecteren hiervoor meerdere locaties in de gemeente, waaronder de Grote Markt;
  • Opstellen van een inrichtingsleidraad voor de openbare ruimte, in eerste instantie voor wijken en dorpen met een vernieuwingsopgave;
  • Opstellen van een hoogbouw-notitie in relatie tot de openbare ruimte;
  •   Vergroening van onder meer de Kattenbrug en Dudok aan het diep. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Centrum;
  • Herijken van het uitstallingenbeleid voor het creëren van meer obstakelvrije ruimte in de binnenstad. Zie ook Programma 2 Economie en werkgelegenheid ;
  • Organiseren van jaarlijkse Open monumentendag en uitgaven van jaarboek Hervonden Stad. Zie ook Programma 8 Wonen ;
  • Versnellen programma Erfgoednota (waar onder inventariseren, waarderen en borgen van onbeschermd erfgoed, bescherming van karakteristieke panden in Haren), en actieve participatie met burgers. Zie ook Programma 8 Wonen .
ga terug