Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.3.2 Stimuleren gezond, veilig en duurzaam leven

Het is belangrijk dat onze inwoners gezond, veilig en duurzaam leven. De openbare ruimte speelt hierin een grote rol met een groene inrichting. Onze fietsinfrastructuur verleidt een groot deel van onze inwoners tot bewegen. We willen de verleiding tot bewegen in de openbare ruimte vergroten. Naast bewegen is ook gezonde voeding een belangrijk aspect voor een gezond, veilig en duurzaam leven. In de openbare ruimte kunnen inwoners gemakkelijk door verschillende vormen in aanraking komen met gezond voedsel. Het zijn tevens plekken waar bewoners elkaar ontmoeten, samen nieuwe initiatieven ontplooien en daarmee bijdragen aan de sociale cohesie in wijken en dorpen.

Hoe staan we ervoor?

In 2017 hebben we een strategische visie Healthy Ageing gelanceerd. De zes kernwaarden voor een gezonde gemeente werken we uit en passen we toe bij projecten in de gemeente. In 2017 heeft Healthy Ageing al een plek gekregen in de leidraad binnenstad, Eemskanaalzone en de Suikerfabriek.
Voedsel is een belangrijk aspect binnen Healthy Ageing. Een voorloper op Healthy Ageing is de voedselvisie ‘Groningen groeit gezond 2012’. De aanleidingen om de visie op te stellen zijn noghetzelfde, maar wellicht nog prominenter op de voorgrond getreden. Gezondheidsverschillen, biodiversiteit en klimaat vragen om maatregelen vanuit de voedselstrategie. Tegelijkertijd zien we kansen om verschil te maken door middel van activiteiten rondom voedsel.
De openbare ruimte zetten we in voor gebruik en ontmoeting door het creëren van buurtfuncties in de buitenruimte. De Eetbare stad, Operatie Steenbreek, aanleg van geveltuintjes en groene gevels en onze ondersteuning van voedselinitiatieven zijn voorbeelden van bewoner/ondernemer gerichte acties die daar aan bijdragen.

Alle bij ons bekende bodemverontreinigingen zijn tenminste beheerst. De nazorg en afronding van een aantal grote saneringen loopt de komende jaren door. Daarnaast kunnen er mogelijk ook nog onontdekte bodemverontreinigingen aan het licht komen. Besloten is om de voormalige vuilstortlocatie in Woltersum samen met de provincie Groningen volledig te saneren. Naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020 zijn meerdere projecten uitgevoerd om nog meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de ondergrond en zo de leefbaarheid van de gemeente beter te kunnen beheersen. Met de beoogde invoering van de omgevingswet in 2021 gaan er taken wijzigen. Binnen het thema bodem werken we aan het duurzaam ontwikkelen, benutten en beheren van de bodem. Dat doen we binnen de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. De landelijke kaders zoals beschreven in het bodemconvenant 2016-2020 zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020. Daarmee willen we een schone en veilige bodem die past bij het soort gebruik, voorkomen dat activiteiten in de ondergrond tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden en ondergrondse kansen optimaal afstemmen met bovengrondse ontwikkelingen zoals bodemenergie, ondergronds bouwen en waterhuishouding.

Op grond van de Wet milieubeheer moeten gemeenten met ≥ 100.000 inwoners om de vijf jaar geluidkaarten en een actieplan vaststellen. In juni 2017 hebben wij voor de stad Groningen nieuwe geluidkaarten vastgesteld voor verkeerslawaai. Op basis hiervan hebben wij in juni 2018 het nieuwe ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’ vastgesteld. Inmiddels bestrijken onze geluidkaarten en luchtkwaliteitskaart het grondgebied van de gehele nieuwe gemeente Groningen. Medio 2022 zullen wij nieuwe geluidkaarten (en eveneens een nieuwe luchtkwaliteitskaart) vaststellen voor onze gemeente. Op basis hiervan zullen wij conform de beoogde Omgevingswet medio 2023 een nieuw actieplan vaststellen voor verkeerslawaai in onze gemeente voor de periode 2023-2028. De milieuthema’s geluid en lucht bepalen in sterke mate de lokale leefomgevingskwaliteit en kunnen bij langdurige blootstelling van invloed zijn op de gezondheid. De luchtkwaliteit in de gemeente Groningen is relatief goed: we voldoen hier al aan de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO voor fijn stof. De luchtkwaliteit in onze gemeente wordt sterk beïnvloed door de luchtverontreiniging die van elders wordt aangevoerd met de wind. Daardoor is het nauwelijks mogelijk om de luchtkwaliteit hier met lokale maatregelen nog verder te verbeteren. Dit ligt anders bij geluid, ofwel verkeerslawaai. Ten eerste heeft dit op veel plekken een aanzienlijke impact op het leef- en woonklimaat. Ten tweede zijn er betere aangrijpingspunten om dit op lokaal niveau aan te pakken, conform het actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 Groningen.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • Betere regie voeren op voedselstrategie;
 • Verkorten van de voedselketen, met daarin extra focus op verbinden van producenten, horeca en consumenten;
 • Een schone en veilige bodem die past bij de gebruiksfunctie;
 • Activiteiten in de ondergrond mogen niet tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden;
 • Voorbereiden op de invoering van de omgevingswet;
 • Een verdere afname van het verkeerslawaai in de gemeente;
 • Het waarborgen van een goed akoestisch binnenklimaat in (toekomstige) woningen langs drukke wegen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Opstellen van uitvoeringsagenda op basis van de voedselstrategie, waarin we verbindingen leggen met thema’s duurzaamheid, landbouw en gezondheid;
 • Kernwaarden van Healthy Ageing vertalen we door in projecten en beleidsontwikkeling;
 • Continueren van het project Reframe, een Interreg North Sea Region project;
 • Continueren van Operatie Steenbreek acties en andere groene participatieacties;
 • Bodem beschermen en zorg dragen voor nazorglocaties;
 • Uitvoeren programma bodem en ondergrond 2015-2020;
 •  Starten met uitvoering sanering voormalige stortplaats Woltersum. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Ten Boer ;
 • Voorbereiden op benodigde rijksfinanciën voor het nieuwe bodemprogramma na 2020;
 • In kaart brengen wat de impact is van de invoering van de omgevingswet;
 • Uitvoeren van het Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen;
 • Toepassen van stil asfalt bij groot wegonderhoud en nieuwe ontwikkelingen;
 • Uitvoeren van gevelisolatieprojecten met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 • Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het Actieplan wegverkeerslawaai waarbij ook de situatie in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren zal worden betrokken;
 • Zorgvuldig toepassen van de Wet geluidhinder bij nieuwe ontwikkelingen;
 • Monitoren van geluid bij onder andere evenementen en horeca en het adviseren hierover om klachten te voorkomen.
ga terug