Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.3.1 Robuust en veerkrachtig

Onze leefomgeving is voor mens en dier robuust en veerkrachtig. Dit is een openbare ruimte die tegen een stootje kan en daarmee de gevolgen van het veranderde klimaat aan kan. Deze gevolgen zijn op te vangen door meer aandacht te vragen voor en te investeren in groen en water en daarmee het leefklimaat aangenamer te maken. Het groen en water in de bebouwde omgeving leggen verbindingen met het Ommeland. Daarmee realiseren wij een structuur die de ecologie en biodiversiteit verhoogd en streven we naar een optimaal functionerende natuur die rijk is aan soorten en die de bewoners positief beoordelen. Naast de natuurwaarde zetten wij ook in op de landschappelijke waarden. Het waardevolle landschap gaan wij versterken zonder agrarische activiteiten die ruimschoots in het gebied aanwezig zijn uit het oog te verliezen.

Hoe staan we ervoor?

Op basis van een klimaatstresstest hebben we kwetsbare locaties op het gebied van hittestress en wateroverlast in beeld. In 2019 zijn we gestart met het bepalen van onze ambities en prioritering op deze resultaten. Hier is de klimaatagenda uit voortgekomen. Wij hebben verschillende digitale instrumenten ontwikkeld om klimaat adaptieve projecten en onderzoek te etaleren, inzicht te bieden in het groen en het bewustzijn op het thema klimaatadaptatie te vergroten. De resultaten zijn terug te lezen op www.groningenklimaatbestendig.nl. Om tot meer integrale, concrete en innovatieve perspectieven voor klimaatbestendige oplossingen in de openbare ruimte te komen, organiseerden wij in 2019 een ontwerpmanifestatie. Drie ontwerpbureaus hebben samen met inwoners, ondernemers en de gemeente ontworpen aan een klimaatbestendige inrichting van (delen van) de gemeente. Via deze ontwerpmanifestatie vergroten we de draagvlak en bewustwording.
Binnen het stedelijk deel van de gemeente is de ecologische structuur van waardevolle gebieden en verbindingen bijna compleet en zijn de meeste verbindingsknelpunten na aanpassing van de zuidelijke ringweg opgelost. We werken samen met burgers en natuur- en landschapsorganisaties aan behoud en versterken van onze ecologische - en andere waardevolle groen- en landschapsstructuren. Een belangrijk deel van de ecologische structuur wordt ecologisch beheerd. Uit de monitoring van de ecologisch beheerde gebieden blijkt dat de biodiversiteit over het algemeen toeneemt en dat het gevoerde doelsoortenbeleid het beoogde effect heeft. Via monitoring blijven we de ontwikkeling volgen. De ecologische gebieden van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren zullen daar aan worden toegevoegd. Ook zien wij dat verschillende bomenziekten de investering in herstel en verbetering van de bomenstructuur onder druk zetten. Zo monitoren wij bijvoorbeeld de effecten van essentaksterfte. Via onder andere het groencompensatiefonds en Compensatie groen en duurzaam Eelde wordt geïnvesteerd in herstel en verbetering van de bomenstructuur en in extra bomen in de (binnen)stad.

Wat willen we bereiken in 2020?

Na vaststelling willen wij in 2020 uitvoering geven aan de acties uit de klimaatagenda, groenplan en GWRP. Het aantal kwetsbare locaties op het gebied van hittestress, wateroverlast en verdroging willen wij terugbrengen. Bijvoorbeeld door een koppeling met lopende projecten en beheer- en onderhoudsprojecten. Een krachtig voorbeeld hiervan is de Plutolaan in Paddepoel, één van de drie projecten van een landelijke uitvoeringspilot, waar reeds klimaat adaptieve maatregelen bij de aanleg van het warmtenet worden betrokken.

We versterken onze samenwerking met onderzoeksinstellingen, waterschappen, provincie, bedrijven en niet-gouvernementele instellingen (NGO’s) om ons gezamenlijk in te zetten voor klimaatadaptatie. Dat doen we ook in relatie tot het Global Center on Adaptation op de Zernike Campus.

In oktober 2020 organiseren wij samen met partners en het Global Center een internationale conventie over klimaatadaptatie; een klimaatweekbiënnale. De conventie bestaat uit drie pijlers: een congres voor wetenschap, beleid en bedrijven, een internationale manifestatie over een klimaatbestendige openbare ruimte (waarvan de ontwerpmanifestatie die in 2019 gestart is de kick-off is) en ontwikkelen van proeftuinen in de regio.

We willen de borging van het behoud van hoogwaardig stedelijk en landschappelijk groen verbeteren. Tevens willen we een toename van het groenareaal in de openbare ruimte handhaven en versterken van de ecologische kwaliteit, natuur- en landschappelijke waarden van de gemeente.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Vastestellen van en uitvoering geven aan de acties uit de klimaatagenda en groenplan;
  • In aanloop naar de klimaatweekbiënnale organiseren wij verschillende bijeenkomsten, lezingen, excursies en ontwerpateliers;
  • Analyseren functionaliteit faunapassages en verkennen van mogelijkheden voor verbetering;
  • Continueren van de uitvoering van het ecologisch beheer;
  •  Continueren van de projecten voor herstel en onderhoud van landschapselementen zoals de gebiedsaanpak Gorecht en herstel van houtwallen en hagen in het Gorecht. Zie ook paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Haren
  • Continueren van het project Robuuste Ecologische verbindingszone tussen Meerstad en Kardinge;
  • We nemen deel aan projecten ‘Herinrichting van polders Lappenvoort en Oostpolder’ en ‘Ecologische verbindingszone Meerweg Haren’;
  • Handhaven en waar mogelijk versterken van de groene, ecologische inrichting en landschappelijke waarden in projecten;
  • Voortzetten van de samenwerking en afstemming met natuur beherende- en milieuorganisaties en scholen (Citizen Science).
ga terug