Paragraaf 5 Financiering

Leningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm

De samenstelling en de grootte van de opgenomen gelden (OG) geven we weer in het volgend overzicht.

Leningenportefeuille OG (bedragen x 1.000 euro)

Som leningen

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2020

1.602.195

2,62%

Nieuwe leningen

6.550

p.m.

Reguliere aflossingen

91.263

3,29%

Vervroegde aflossingen

0

p.m.

Renteaanpassing (oud percentage)

83.450

3,16%

Renteaanpassing (nieuw percentage)

83.450

1,67%

Totaal

1.517.482

2,58%

De samenstelling en de grootte van de uitgezette gelden (UG) geven we weer in het volgend overzicht.

Mutaties in Leningenportefeuille (UG)

Bedrag x 1.000 euro

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2020

384.798

3,36%

Nieuwe leningen

0

Reguliere aflossingen

28.145

3,56%

Vervroegde aflossingen

Renteaanpassing (oud percentage)

18.450

3,90%

Renteaanpassing (nieuw percentage)

18.450

1,84%

Totaal

356.653

3,33%

De kasgeldlimiet berekenen we als volgt.

Kasgeldlimiet (bedragen x 1.000 euro)

2020

Omvang vlottende korte schuld (A)

41.128

Opgenomen gelden < 1jaar

12.250

Schuld in rekening courant

28.878

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

Vlottende middelen (B)

13.737

Contante gelden in kas

1.487

Tegoeden in rekening courant

0

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

12.250

Totaal netto vlottende schuld (A-B)

27.391

Toegestane kasgeldlimiet

90.000

Ruimte onder de kasgeldlimiet

62.609

Begrotingstotaal 2020 (C)

1.058.039

Percentageregeling (D)

8,50%

Kasgeldlimiet (C x D)

90.000

Onder Totaal netto vlottende schuld (A-B) worden de beschikbare middelen gepresenteerd voor toepassing van de mismatch financiering. In de praktijk worden alle middelen gebruikt voor lange financiering.

De renterisiconorm berekenen we als volgt.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2020-2023

(Bedragen x 1.000 euro)

2019

2020

2021

2022

1.   Renteherziening

820

9.786

9.993

5.434

2.   Aflossingen

25.000

25.000

86.300

85.000

3.   Renterisico

25.820

34.786

96.293

90.434

4. Rente risiconorm

212.000

210.000

209.000

208.000

5. Ruimte onder renterisiconorm

185.180

175.214

112.707

117.566

4a.  Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

20%

20%

4b.  Begrotingstotaal

1.058.039

1.051.434

1.044.090

1.039.285

4. Rente risiconorm

211.000

210.000

209.000

208.000