Paragraaf 5 Financiering

Renteontwikkeling

De vastgestelde rentepercentages voor de begroting 2020 zijn ten opzichte van het meerjarenbeeld 2019-2022 geactualiseerd. De rente op langlopende leningen is begroot op 1,65%. Dit is een daling van 0,10% ten opzichte van 2019. Tegen dit tarief verwachten wij in 2020 leningen aan te kunnen trekken met een looptijd van gemiddeld 15 jaar. Onderstaande tabel toont de renteveronderstellingen voor de lange rente.

 Renteveronderstellingen 2020: lange rente

Rente percentage

Rente langlopende leningen

1,65%

Rente-omslagpercentage

1,90%

Grex rente

1,94%

Rente reserves (beklemd)

1,90%

De lange rente is in 2019 fors gedaald tot 0,30% (20 jaar renteswap per medio september 2019). Deze lage lange rente kent zowel structurele als incidentele oorzaken. De stagnerende economie en het dreigende protectionisme zijn structurele ontwikkelingen. De onzekerheid over de Brexit en de politieke instabiliteit in Italië zijn incidentele oorzaken. Europese Centrale Bank heeft meerdere jaren een verruimend rentebeleid gevoerd.  Dit ruime beleid zal ook in 2020 worden voortgezet. Gecorrigeerd met gewijzigde opslagen in de markt en de inflatieverwachting gaan wij uit van een 20-jaars rente van 1,65% in 2020 en verder. Deze verwachting is doorgerekend voor de komende vier jaren. De rente effecten zijn in het meerjarenbeeld verwerkt en leveren voor de toekomstige jaren een behoorlijk voordeel op. De feitelijke rente zal in 2020 lager uitvallen. Het extra voordeel door deze verlaging is vooral afhankelijk van het volume aan nieuwe leningen. Dit voordeel is nog niet in de begroting verwerkt.

Voor het vaststellen van de rekenrente voor het grondbedrijf (Grex rente) gelden aanvullende regels. Rekening houdend met deze regels hanteren wij een rentetarief voor het grondbedrijf van 1,94%. Dit percentage is berekend aan de hand van de werkelijke rentelasten en de verwachte verhouding tussen vreemd vermogen en totaal vermogen per 1 januari 2020.

Het rente-omslagpercentage (ROP) voor 2020 is 1,90%. Dit is 0,10% lager ten opzichte van de begroting 2019.
Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door oude dure leningen die kunnen worden afgelost.
De omslagrente is gebaseerd op de werkelijke rentekosten in het begrotingsjaar 2020.

De korte rente is in 2019 steeds negatief geweest. Dit gold ook voor de rente op de rekening courant faciliteit.  De rente voor leningen met een looptijd tot 1 jaar was gemiddeld 0,40% negatief. Voor 2020 wordt geen rentestijging verwacht. Voorzichtigheidshalve  begroten wij nul procent, zowel voor kortlopende leningen als voor onze rekening courant positie bij banken. De vergoeding op kortlopende tegoeden van derden bij de gemeente bedraagt ook 0%. Schuldposities van derden bij de gemeente komen niet veel meer voor. De rente hangt af van het risicoprofiel van de geldnemer.