Paragraaf 5 Financiering

Rentelasten externe financiering en renteresultaat

In onderstaand overzicht geven we inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Overzicht rentelasten externe financiering (bedragen x 1.000 euro)

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

38.504

b.

De externe rentebaten

12.117

Totaal door te rekenen externe rente

26.387

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

1.702

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

 239

1.941

Saldo door te rekenen externe rente

24.446

d1.

Rente over eigen vermogen

1.059

d2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

7

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente

25.512

e.

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

27.305

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

1.793