Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Deelprogramma 4.1 Sociaal klimaat

In het deelprogramma Sociaal klimaat staan beleidsinterventies centraal die gericht zijn op het versterken van de lokale sociale basis. Het draait daarbij om het bevorderen en faciliteren van vitale leefgemeenschappen in wijken en buurten waarin bewoners omwille van hun talenten en hun betekenis voor de ander worden uitgenodigd om mee te doen. De maatschappelijke effecten waaraan deze interventies bijdragen zijn erop gericht dat onze inwoners het gevoel hebben dan wel ervaren erbij te horen, zich betrokken voelen bij en inzetten voor elkaar en de eigen leefomgeving, regie hebben over hun leven, participeren en zich gezond en veilig voelen. Deze interventies ontwikkelen we vanuit het besef dat optimale deelname aan de (lokale) samenleving niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is.

Wij willen de sociale basis in onze gemeente bestendigen en versterken door te investeren in community ontwikkeling en in de ontwikkeling van basisvoorzieningen. Dit doen we samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, buurtaccommodaties, kerken, scholen, ondernemers als ook met behulp van de preventieve aanpak van Stichting WIJ Groningen. Investeren in de kracht van mensen begint met het bestendigen en versterken van de sociale basis, oftewel de basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk, inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen, hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten, elkaar kunnen helpen, problemen kunnen voorkomen en/of deze zo veel mogelijk zelf en met hun sociale omgeving kunnen aanpakken.

Daarnaast investeren we in verschillende vormen van informele ondersteuning. Hierbij kan worden gedacht aan mantelzorg voor familieleden, aan vrijwillige ondersteuning voor vrienden en bekenden, aan initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Investeren in vrijwillige inzet heeft tot doel mensen te verbinden en moet iets toevoegen aan het leven van alle betrokkenen. Maatschappelijke initiatieven spelen een bijzondere rol in het versterken van de sociale basis. Ze zijn gericht op het versterken van sociale verbanden en op het vergroten van maatschappelijke participatie en burgerkracht. We verwelkomen en ondersteunen deze initiatieven.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en): Sociale netwerken (indicatie t.a.v. mate van sociale participatie en sociale steun)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt weinig mensen te kennen waarmee men echt kan praten (% oneens)

-

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt voldoende mensen te kennen die men om hulp of advies kan vragen

-

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de wijze van meedoen aan de Groningse samenleving

-

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt voldoende contacten te hebben met anderen

-

Stabilisatie

Effectindicator(en): Maatschappelijk actief en betrokken (indicatie t.a.v. mate van samenredzaamheid)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt bereid te zijn een buurtgenoot te helpen in geval van ziekte of een beperking

-

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief te hebben ingezet voor de eigen woonbuurt

-

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (wel eens) vrijwilligerswerk te hebben gedaan

-

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (wel eens) mantelzorg te hebben geboden

-

Toename

Effectindicator(en): Opgroeien (indicatie t.a.v. positief opgroeien i.r.t. pijlers ontplooiing)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zegt minimaal 2-3 keer per maand gepest te worden

Afname

-

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zegt (veel) inactief (sedentair) gedrag te vertonen

Afname

-

Effectindicator(en): Omgang, acceptatie en integratie (indicatie t.a.v. mate van sociale cohesie)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan

-

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) gediscrimineerd te hebben gevoeld

-

Toename

Effectindicator(en): Maatschappelijke voorzieningen (indicatie t.a.v. aanwezigheid sociale (basis-)infrastructuur

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van plekken om elkaar te ontmoeten, zoals buurthuizen, pleinen en parken, in of nabij de eigen buurt

-

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van instanties voor ondersteuning en zorg, zoals WIJ-Groningen, in of nabij de eigen buurt

-

Toename

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 25.435

9,0 %

Baten

€ 1.487

16,4 %