Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.3 Positief opgroeien

Positief opgroeien is een beweging die het kind-perspectief centraal stelt en zich richt op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen. We streven er naar dat alle kinderen en jongeren, ook zij die meer risico lopen op ontwikkelingsachterstanden, opgroeien in een positieve en stimulerende leefomgeving, waarin ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren.  

Deze beweging wordt gedragen door jeugdigen, ouders en maatschappelijke partners in de wijk, waaronder (venster)scholen, kinderopvang, WIJ Groningen en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op termijn zullen, naar we hopen, steeds meer inwoners betrokken raken bij deze beweging en samen de regie nemen op het ontwikkelen van een kindvriendelijke wijk, waar vooral ook aandacht is voor kinderen en jongeren die opgroeien in een meer risicovolle leefomgeving.

Om onze ambitie met Positief Opgroeien te realiseren en met nadruk segregatie te voorkomen bieden we alle kinderen in de wijk en in de (Venster)school gelijke en de voor hen beste en passende ontwikkelingskansen. We ondersteunen en stimuleren initiatieven in de wijk en in de (Venster)school die hier op gericht zijn zie ook beleidsveld 3.1.2 Nieuwe impuls vensterscholen.

De ontwikkeling van Positief Opgroeien in de wijk en ons streven naar kindvriendelijke wijken is een integraal onderdeel van het Wijkvernieuwingsproces, dat zich richt op fysieke en sociale vernieuwing van een wijk, zo veel mogelijk onder regie van inwoners zelf. In eerste instantie ligt de prioriteit van Positief Opgroeien en van Wijkvernieuwing bij aandachtswijken. Dit zijn de wijken waar we als eerste gezamenlijk met inwoners (gaan) werken aan een sociale, groene, sterke, gezonde en kindvriendelijke samenleving.

De beweging van Positief Opgroeien in de (Venster)school en in de wijk vormt de kern van ons preventief jeugdbeleid. Met dit beleid sluiten we aan bij het landelijk Actieprogramma zorg voor jeugd en bij de provinciale Transformatieagenda jeugdhulp. Het stelt het kind-perspectief en de eigen kracht van kinderen en jongeren centraal en sluit aan bij het verdrag Rechten van het kind. Tevens willen we een ontwikkeling bewerkstelligen van problematiseren naar normaliseren en van jeugdhulp naar preventie. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen en jongeren een beroep moeten doen op zwaardere vormen van jeugdhulp.

 Activiteiten elders in deze begroting die passen bij Positief Opgroeien.


Hoe staan we ervoor?

Vanuit Positief Opgroeien ondersteunen en stimuleren we initiatieven in de wijk en in de (Venster)school die gericht zijn op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen. Zie ook beleidsveld 3.1.2 Nieuwe impuls vensterschool

Vooral in aandachtswijken, waar veel kwetsbare jeugdigen en kwetsbare gezinnen wonen, geven we onder de noemer van Positief opgroeien in de wijk een impuls aan de samenwerking van betrokken maatschappelijke partijen, waaronder scholen, kinderopvang, WIJ Groningen en JGZ. In deze wijken investeren we ook extra in het versterken van de (pedagogische) netwerken en in een (preventief) activiteiten- en voorzieningenaanbod dat nog beter aansluit bij de specifieke vraag van de jeugdigen en gezinnen in deze wijk.

In de wijken SPT (Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk), Lewenborg, de Wijert, Korrewegwijk en Beijum werken betrokken partners steeds intensiever samen aan het verstevigen van het (pedagogische) netwerk in de wijk en het ontwikkelen van meer samenhang in het activiteiten- en voorzieningenaanbod. De vraag naar elementaire basisvoorzieningen als een sociaalpedagogisch veilig klimaat (vreedzaam), extra aandacht en ondersteuning van kwetsbare jeugdigen en gezinnen die veelal in armoede leven (inzet brugfunctie vanuit het onderwijs, gezonde voeding, Bslim, jeugdwerk en huiskamers (een plek om heen te gaan). Ouders en jeugdigen worden steeds meer betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van activiteiten en veel wijken en/of scholen kennen inmiddels een vreedzame kinderraad.

In sommige wijken, zoals SPT en Lewenborg, hebben de kernpartners op basis van een wijkanalyse en met ondersteuning van de Hanzehogeschool, gezamenlijk een meerjaren wijkplan Positief Opgroeien opgesteld dat de basis vormt voor hun samenwerking. Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Ons streven is om te komen tot meerjarige subsidiëring van deze plannen zonder al te veel administratieve belasting.

In de aandachtswijken investeren we niet alleen in Positief Opgroeien in de wijk, maar ook in Wijkvernieuwing en de JOGG-aanpak (jongeren op gezond gewicht). In de praktijk ontstaat steeds meer afstemming en verbinding tussen de verschillende invalshoeken waarbij ook het WIJteam een belangrijke rol speelt.

In algemene zin bieden we jeugdigen al jarenlang mogelijkheden om hun talenten op het terrein van sport, cultuur, natuur en duurzaamheid, techniek en ICT te ontwikkelen door het subsidiëren van uiteenlopende activiteiten op deze terreinen.

Daarnaast bieden we waar nodig, ondersteuning in gezinnen, de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs aan kwetsbare jeugdigen (en ouders) voor wie gezondheid, veiligheid, talentontwikkeling en participatie niet vanzelfsprekend zijn.

We stellen de eigen kracht en het perspectief van jeugdigen (en ouders) centraal. In dat kader hebben we een jongerenombudsman, kinderburgemeester en raad van kinderen ingesteld. Via Jimmy's en Backbone bieden we jeugdigen een plek om niet alleen ondersteuning te vinden, maar ook hun talenten te ontwikkelen en hun eigen kracht te (her)ontdekken.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op in een positieve, stimulerende – bij voorkeur hun eigen - omgeving, waarin ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen, actief te participeren en hun stem te laten horen en er is sprake van minder segregatie;
 • Inwoners zelf en betrokken maatschappelijke partners nemen regie op en verantwoordelijkheid voor de beweging van Positief opgroeien in de wijk en het ontwikkelen van kindvriendelijke wijken;
 • Meerjarige subsidiëring van de wijkplannen Positief Opgroeien en een wijze van subsidieverantwoording die aansluit bij het proces om meer regie en verantwoordelijkheid neer te leggen bij inwoners zelf en bij betrokken maatschappelijke partners;
 • De ontwikkelingen die binnen de Vensterschool onder de noemer van Positief Opgroeien plaatsvinden - zoals onderwijskansenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie, brugfunctie, vreedzaam, talentontwikkelingen e.d. - en de ontwikkelingen in het kader van Positief Opgroeien in de wijk beter integreren tot een samenhangend aanbod in de (Venster)school en in de wijk;
 • Meer samenhang en integratie van Positief Opgroeien in de wijk, Wijkvernieuwing en de JOGG aanpak;
 • Meer doorlopende lijnen in de ontwikkeling en in de zorg en ondersteuning van kinderen (in de wijk), te beginnen bij het jonge kind. Uit onderzoek is immers gebleken dat de eerste duizend dagen in het leven van een kind van groot belang zijn voor de groei en ontwikkeling van het kind.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Binnen Positief Opgroeien in de (Venster)school en de wijk prioriteit geven aan jeugdigen die meer risico lopen op ontwikkelingsachterstanden;
 • Nog meer samenhang en integratie brengen in de gezinsgerichte, schoolgerichte en wijkgerichte (preventieve) ondersteuning en activiteiten die in het kader van het landelijk programma Kansrijke start, het onderwijskansenbeleid, de Vensterschool en/of de aansluiting jeugdhulp-(passend) onderwijs plaatsvinden. Dit om doorlopende lijnen in de ontwikkeling en de zorg en ondersteuning van kinderen (in de wijk) te realiseren, te beginnen bij het jonge – soms nog ongeboren – kind;
 • Inwoners en betrokken partijen, waaronder scholen, kinderopvang, WIJ Groningen en JGZ, verder stimuleren en ondersteunen om gezamenlijk verantwoordelijkheid voor en regie op de beweging van Positief Opgroeien in de wijk en op het samen ontwikkelen van kindvriendelijke wijken te nemen;
 • Het proces van Positief Opgroeien in de wijk, Wijkvernieuwing en de JOGG-aanpak integreren;
 • Het meerjarig subsidieproces en het toekennen en verantwoorden van subsidies zodanig inrichten dat het aansluit bij het nemen van verantwoordelijkheid en regie door inwoners en/of maatschappelijke partners zelf;
 • De effectiviteit en efficiency van het preventief jeugdbeleid stedelijk en in de wijken vergroten door het inzicht in de maatschappelijk effecten van onze gezamenlijke inspanning in het kader van Positief opgroeien te monitoren.

 Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken

ga terug