Programma 3 Onderwijs

3.1.2 Nieuwe impuls vensterschool

In 2013 verscheen het ambitiedocument Nieuwe impuls Vensterscholen. Vanaf dat moment voert het onderwijs de regie op de samenwerking met partners in de wijk en werken scholen aan vier voor de vensterschool kenmerkende thema’s. Maar we ontwikkelen door en in 2018, is samen met de partners, een vernieuwde strategische koers voor de Vensterschool voor de komende jaren bepaald  De Vensterschool is het instrument om in en na schooltijd uitvoering te geven aan Positief opgroeien voor kinderen van 0 tot ongeveer 13 jaar en aan ‘een leven lang leren’. Onder leren verstaan we dan niet alleen formeel leren in schoolverband, maar evenzeer het informeel leren, door bijvoorbeeld deelname aan educatieve activiteiten of aan activiteiten gericht op talentontwikkeling.

De volgende resultaten willen we bereiken met de inzet van de Vensterschool:

 • Een gedeelde pedagogische visie (fundament) en een sociaalpedagogisch en veilig schoolklimaat;
 • Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar voor alle kinderen met daarbij extra aandacht voor kinderen met risico op ontwikkelingsachterstanden en het tegengaan van segregatie;
 • Een doorgaande lijn op het gebied van preventie, ondersteuning en aansluiting jeugdhulp – onderwijs met aandacht voor vroeg signalering en vroeg interventie;
 • Educatief partnerschap met ouders en kinderen (ouder- en kind participatie).

De brugfunctie speelt een belangrijke rol bij het realiseren van deze resultaten door een ‘brug’ te slaan tussen school en thuissituatie (gezin en ouders) en tussen school en wijk (o.a. actieve toeleiding van met name kansarme kinderen naar activiteiten die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Beoogd

2019

Beoogd

2020

% vensterscholen

>50%

70%

Hoe staan we ervoor?

In de zomer van 2018 is als vervolg op de Nieuwe Impuls Vensterschool uit 2013 de ‘Strategische koers Vensterschool 2019’ verschenen, gebaseerd op de monitor uitgevoerd door het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool. Zij verrichte de afgelopen jaren een drietal metingen naar de tevredenheid met de vensterschool op de thema’s: pedagogisch fundament, doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, ondersteuning en zorg en randvoorwaarden. De waardering van de afzonderlijke thema’s in cijfers ligt rond de 6,8, met uitzondering van het thema Ondersteuning en zorg dat met een 7,4 gewaardeerd wordt. Ook is aangegeven dat deze thema’s belangrijke pijlers blijven van de Vensterschool in de toekomst.

De meting leverde ook in algemene zin een positief beeld op. Meer scholen ontwikkelen zich tot Vensterscholen met enerzijds de ambitie om zich in samenwerking met kinderopvang te ontwikkelen tot een Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0-13 jaar en anderzijds om in samenwerking met andere partners in de wijk, waaronder WIJ en jeugdgezondheidszorg, zich actief in te zetten voor het ontwikkelen van ondersteuningsnetwerken voor jeugd in de wijk (Positief Opgroeien in de wijk).  

Wat willen we bereiken in 2020?

 • Een intensieve samenwerking rond kinderen van 0-13 jaar in de Vensterschool en in de wijk;
 • De vensterschool als pedagogische (inclusieve) voorziening van kinderopvang en onderwijs die aansluit bij de ontwikkelbehoefte van kinderen, met extra aandacht voor kinderen met (risico op) ontwikkelingsachterstanden (dit is onder andere te bepalen op basis van de nieuwe achterstandsscores die door het rijk ontwikkeld zijn);
 • De Vensterschool als kernpartner in het sociaal domein en bij Positief Opgroeien in de wijk;  
 • Ouders en kinderen die nauw betrokken zijn en een actieve rol spelen bij ontwikkelingen in de Vensterschool.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We gaan onze nieuwe strategische koers verder tot uitvoering brengen. We gaan meer aandacht besteden aan afstemming en samenhang in (jeugd)voorzieningen en activiteiten en het organiseren van continuïteit in financiering;
 • We stimuleren de doorontwikkeling naar een intensievere samenwerking vanuit de Vensterschool (school en kinderopvang) met partners in de wijk, waaronder WIJ en JGZ;
 • We stimuleren eveneens de doorontwikkeling naar een pedagogische (inclusieve) voorziening (IKC), georganiseerd rond de ontwikkelbehoefte van kinderen, met specifieke aandacht voor kinderen met (risico op) ontwikkelingsachterstanden;

We zetten in op voorkomen en/of verminderen van segregatie door partners te stimuleren aan kinderen - vooral kinderen in achterstandssituaties - een integraal dagprogramma te bieden.

ga terug