Programma 3 Onderwijs

3.1.3 Volwasseneneducatie

Met ons beleid voor volwasseneneducatie richten we ons op laaggeletterde volwassenen, analfabeten en mensen die vrijwillig inburgeren. We bieden leertrajecten Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het aanbod is gericht op deelname aan de maatschappij en sociale zelfredzaamheid, opleiding (doorstroming naar vervolgonderwijs) of werk (doorstroming naar arbeidsmarktoriëntatie of werk). We doen dit binnen de kaders van de Wet educatie en beroepsopleidingen (WEB).

De gemeente koopt een breed aanbod aan cursussen taal en rekenen in. Voor het formuleren van het educatiebeleid en de inkoop van cursussen werken we samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. De gemeente Groningen verzorgt als contactgemeente de inkoop van educatie en coördineert het regionale educatiebeleid.

We willen dat:

  • Iedereen in Groningen kan lezen, schrijven en rekenen;
  • Iedere cursist zijn of haar hoogst haalbare niveau bereikt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal nieuwe deelnemers basiseducatie

400

400

Totaal aantal deelnemers basiseducatie

950

1.000

Hoe staan we ervoor?

Per 1 januari 2015 is de Wet educatie en beroepsopleidingen gewijzigd. De verplichte inkoop van het aanbod aan educatie bij de Regionale Opleidingscentra (ROC) wordt vanaf dat moment stapsgewijs afgebouwd. In de gemeente Groningen hebben we ervoor gekozen het bestaande beleid voort te zetten en het aanbod aan educatie te blijven inkopen bij de Regionale Opleidingscentra. Reden hiervoor is dat we tevreden zijn over het aanbod van de Regionale Opleidingscentra. Bovendien komen met het aanbod van deze onderwijsorganisaties ook de aanvullende activiteiten en diensten van de ketenpartners van het ROC mee. Voor 2020 geldt dat de bestaande regeling met één jaar is verlengd.

Bij het tegengaan van laaggeletterdheid zijn de Taalhuizen een belangrijke laagdrempelige voorziening. In een Taalhuis werken gemeente, stichting Lezen en schrijven, de bibliotheek, Regionale Opleidingscentra en welzijnsorganisaties samen om analfabeten en laaggeletterden met taalaanbod in aanraking te brengen. In de gemeente tellen we momenteel acht taalhuizen, in Selwerd, Vinkhuizen, de Wijert, Oosterpark, Beijum, Lewenborg, Haren en Ten Boer.

Ook via ons armoedebeleid dragen we bij aan laagdrempelige vormen van taalondersteuning. Hiervoor verwijzen we naar het programma Werk en Inkomen, beleidsveld armoede- en minimabeleid.

Wat willen we bereiken in 2020?

Voor 2020 stellen we in overleg met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio een regionaal educatieplan op. Op basis hiervan kopen we cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden in.
In 2020 stellen we in samenwerking met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio een plan van aanpak laaggeletterdheid op.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Inkoop van cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden op basis van het regionaal educatieplan;
  • Subsidiëren van laagdrempelige vormen van taalondersteuning;
  • In stand houden van Taalhuizen op verschillende locaties in de gemeente.
ga terug