Programma 1 Werk en inkomen

1.2.2 Armoede- en minimabeleid

In de periode van 2015-18 hebben we op basis van de nota Perspectief, actieplan tegen armoede goede resultaten geboekt rondom armoedeverlichting, verbinding en participatie. In 2019 hebben we een aantal nieuwe accenten aan het armoedebeleid toegevoegd. Vanaf 2020 is er nieuw armoedebeleid, Toekomst met perspectief, naar een levende en lerende aanpak van armoede in de gemeente Groningen. De ambitie van het college is om generatiearmoede te doorbreken. We hebben 11 uitgangspunten geformuleerd en willen aan de hand van nieuwe instrumenten zoals een wegingskader met integrale indicatoren, gebiedsgericht werken en de inzet van ervaringsdeskundigen inzetten op structurele armoedebestrijding. Werkendeweg zoeken we nieuwe wegen en gaan resultaten en effecten nauwlettend volgen.

 • Met het nieuwe beleid richten we ons met name op kinderen en gezinnen in armoede, omdat we de generatiearmoede willen doorbreken. Voor een bredere doelgroep blijven minimaregelingen zoals de bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag in stand. We bezuinigen niet op het totale budget voor armoede- en minimabeleid.We willen bestaande en nieuwe initiatieven scherper beoordelen op- hun bijdrage aan de doelen, hun toegevoegde waarde en hun effectiviteit. Daarbij schromen we niet om keuzes te maken. Een deel van de middelen dat hierdoor vrijvalt, zetten we in om het grotere bereik/gebruik van de minimaregelingen op te vangen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand

Stabiel

Stabiel

Waarvan in het kader van de witgoedregeling

Stabiel

Stabiel

Aantal verstrekte individuele inkomenstoeslagen (voorheen langdurigheidstoeslagen)

Stijging

Stijging

Aantal gehonoreerde vergoedingen ouderbijdrage schoolfonds (schooljaar)

Stabiel

Stabiel

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van één of meer inkomensregelingen*

Stabiel

Stabiel

Aantal deelnemers collectieve zorgverzekering

Stabiel

Stabiel

Aantal ondersteuningscontacten dat tot stand komt binnen de projecten/overige activiteiten van het armoedebeleid

Stijging

Stijging

*Onder inkomensregelingen verstaan we: bijzondere bijstand (inclusief duurzame gebruiksgoederen), vergoeding ouderbijdrage schoolfonds en individuele inkomenstoeslag.

.

Hoe staan we ervoor?

Halverwege 2019 zien we de volgende ontwikkelingen:

 • Met de Stadjerspas bereiken we 22.000 mensen (via 14.000 passen) Dit aantal blijft groeien;
 • We onderzoeken of en hoe we het onrechtmatig gebruik van de Stadjerspas kunnen terugdringen;
 • Stadjerspas breidt netwerk met Economische Zaken en ondernemers verder uit. Daaruit ontstaan meer acties ten behoeve van minima;
 • Leerwegondersteuning wordt nu ook in Zuid aangeboden;
 • Werkpro zamelt in hele provincie kleren en speelgoed in ten behoeve van de Stichting Babyspullen die er pakketten voor minima mee vult;
 • Aantal deelnemers Voedselbank en kledingbanken groeit. Dat geldt ook voor Taalcoaches en Thuisadministratie, van Humanitas. Het bereik groeit;
 • Jongeren weten de Groninger Krediet Bank steeds beter te vinden. Inzet eurocoaches bij jongeren met schulden groeit;
 • In Vinkhuizen zet WIJ ervaringsdeskundigen in om minima met raad en daad bij te staan;
 • Het bereik onder oudere minima groeit door hier extra op in te zetten. (WIJ, Stadjerspas).

Wat willen we bereiken in 2020?

In 2020 starten we met het nieuwe beleid. Bestaande en nieuwe voorzieningen zullen worden getoetst aan de hand van het nieuwe wegingskader. We werken ook indicatoren en manieren van meten verder uit, zowel via cijfers als via 'storytelling'. Met inkomenscijfers van het Centraal bureau voor de statistiek willen we het niet-bereik (vooral onder werkenden) verder kunnen terugdringen. Een ontwikkelteam (#TeamPerspectief) bestaande uit medewerkers van de gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen en ervaringsdeskundigen pakken daadkrachtig beleidscasussen op daar waar regels of werkwijzen belemmerend werken. We zetten ook landelijke lobby in om beknellende regels aan te pakken. We gaan door met specifieke armoedeprojecten in wijken als Beijum en Selwerd, maar sluiten ook aan bij integrale projecten, zoals de aanpak van probleemgezinnen die veel zorg vragen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Verschillende minimaregelingen moeten nog worden geharmoniseerd. Het gaat onder meer om pakketten van regelingen rond de participatie van schoolgaande kinderen, duurzame gebruiksgoederen en zorgkosten. Omdat we een integrale aanpak nastreven willen we 2020 nog benutten om tot een goed nieuw pakket te komen;
 • We gaan een pool opzetten van ervaringsdeskundigen en zorgen dat bij allerlei initiatieven rond armoede, van zowel de gemeente als van maatschappelijke partijen, een ervaringsdeskundige betrokken wordt. Zo brengen we steeds de leefwereld binnen, waardoor voorzieningen en plannen beter aansluiten bij minima;
 • We willen bestaande en nieuwe initiatieven scherper beoordelen op- hun bijdrage aan de doelen, hun toegevoegde waarde en hun effectiviteit. Daarbij schromen we niet om keuzes te maken. Een deel van de middelen dat hierdoor vrijvalt, zetten we in om het grotere bereik/gebruik van de minimaregelingen op te vangen.
 • Team Perspectief wordt het kenniscentrum over armoede en over de verbinding van armoede met integrale aanpakken op collectief en individueel niveau. We borgen wat we leren, en stellen bij als dat nodig is;
 • We zetten sterk in op een vereenvoudiging van regelingen, alsook van de communicatie daarover. Die kan per doelgroep verschillen. Dat helpt ook om nog meer minima te bereiken. De pilot maatwerkbudget wordt verder uitgebreid;
 • De inbreng vanuit armoede in de gebiedsaanpakken wordt vergroot, met name in de wijkvernieuwingsgebieden waar vaak ook veel minima wonen;
 • Vroegsignalering en preventie zijn belangrijk om generatiearmoede structureel aan te pakken. In coalitieverband willen we hier samen met bedrijven, burgers en organisaties verder handen en voeten aan geven;
 •  In de uitvoering sluiten we met onze aanpak en dienstverlening aan bij verschillende opgaven zoals ze geformuleerd zijn in de gebiedsprogramma’s. Denk hierbij aan Kansrijk Oost, Sunny Selwerd, maar ook aan een stratenaanpak in Kostverloren, of een wijkaanpak Rivierenbuurt.
 • We gaan de maaltijdvoorziening (onderdeel bijzondere bijstand) herijken, zodat de voorziening daar terecht komt, waar deze het meest nodig is.
ga terug