Programma 1 Werk en inkomen

1.2.1 Uitkeringen

We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz aan burgers die er recht op hebben. Dat doen we tijdig en correct. We willen dat iedereen die er recht op heeft op tijd een uitkering ontvangt. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken. Als norm voor rechtmatigheid geldt landelijk een foutpercentage van maximaal 1%.

Om daar waar nodig burgers een laagdrempelige ingang te bieden, kunnen zij bij het WIJ-team met de voorbereiding van de uitkeringsaanvraag worden geholpen. We informeren betrokkenen actief en duidelijk over de regels en voorwaarden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% uitkeringsaanvragen (BUIG) dat binnen 8 weken is afgehandeld

100%

100%

Foutpercentage verstrekte uitkeringen (BUIG)

<1%

<1%

Hoe staan we ervoor?

In tegenstelling tot de verwachte daling, is ons bijstandsvolume licht gestegen de eerste helft van dit jaar. Het is de vraag of we onze doelstelling voor eind 2019 (9.900 bijstandsdossiers) gaan halen.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen 100% van de uitkeringsaanvragen afhandelen binnen 8 weken. Als norm voor de rechtmatigheid volgen we de landelijke norm van een maximaal foutpercentage van 1%. Overschrijding van deze norm leidt tot financiële risico's voor de gemeente. We verwachten in 2020 een lichte toename van het aantal uitkeringen. Hiermee volgen we de voorspellingen van het Rijk. Deze verwachting van het Rijk lijkt bijzonder gezien de huidige stand van de conjunctuur. Een aantal ontwikkelingen heeft een opwaarts effect op het aantal uitkeringen. Het beperken van de WW-duur heeft ertoe geleid dat de maximale WW-duur eerder wordt bereikt. Een deel van deze mensen ontvang na deze periode een bijstandsuitkering. Gelijk met de invoering van de Participatiewet, is de toegang tot de SW gestopt en is de Wajong alleen nog maar toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren. Ingrepen in de WW en de invoering van de Participatie leiden in 2020 tot een toename van ruim 10 duizend uitkering in Nederland. Door de verhoging van de AOW leeftijd neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering verder toe. In het recente verleden heeft de verhoogde asielinstroom tot een sterke toename van het aantal uitkeringen geleid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Voortzetting van methodieken en werkwijzen die uitgaan van eigen regie, intrinsieke motivatie stressvermindering, zoals mobility mentoring en Kansen in Kaart;
  • Evaluatie van Bijstand op Maat;
  •  Op iedere Wij locatie is van maandag tot en met vrijdag een medewerker Inkomen aanwezig. Deze medewerkers doen bijvoorbeeld intakegesprekken op locatie, handelen aanvragen af en verrichten andere werkzaamheden die tot hun takenpakket behoren. Daarnaast kunnen mensen terecht op het Harm Buiterplein;
  • Uitkeringen rechtmatig en tijdig (binnen 8 weken) verstrekken.
ga terug