Programma 3 Onderwijs

3.1.4 Onderwijshuisvesting

We willen kinderen en professionals eigentijdse en duurzame schoolgebouwen bieden, energiezuinig en geschikt voor onderwijs in de 21e eeuw. Daarmee willen we goed onderwijs en optimale ontwikkeling ondersteunen.
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voortgezet onderwijs. In de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs staat de procedure beschreven voor het opstellen en betalen van het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting.


Hoe staan we ervoor?

In het voorjaar van 2020 willen we een nieuw IHP vaststellen. In dat IHP worden voor de eerste 4 jaar de onderwijshuisvestingsplannen in een programmatisch overzicht opgenomen met een doorkijk naar een langere periode daarna. In de zogenaamde "Houtskoolschets " zijn de ambities geformuleerd die we als basis voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zullen hanteren. We willen niet alleen voldoen aan onze wettelijke zorgplicht om voldoende onderwijshuisvestingscapaciteit te bieden, maar daarnaast ook de basis leggen voor en inzetten op de verbetering van de kwaliteit van het deels - technisch en functioneel - verouderde schoolgebouwenbestand. Met het IHP willen we ook een bijdrage leveren om verdere segregatie tegen te gaan en te zorgen voor meer sociale inclusie in het onderwijs.
Ook is aangegeven dat deze ambities alleen kunnen worden gerealiseerd als het budget hierop wordt afgestemd. In de begroting 2020 is om de lopende projecten en bestaande lasten te kunnen dekken aanvullend structureel 1,5 miljoen euro vanaf 2020 in de begroting opgenomen.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • Een integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor de nieuwe gemeente. Concreet voor de komende 4 jaar, met een doorkijk naar de langere termijn (16 jaar), om de huisvesting van scholen in de richting van ons ambitieniveau te brengen;
  • De regelgeving voor onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijs/gymvoorzieningen harmoniseren tussen de drie voormalige gemeenten.
  • Een nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vaststellen

Wat gaan we hiervoor doen?

In 2020 gaan we verder met de ontwikkeling en uitvoering en afronding projecten waar de raad al toe besloten heeft. Dat zijn onder meer de projecten: nieuwbouw Borgmanschool Ebbingekwartier, Oosterpark en MFA De Wijert , Kindcentrum ten Boer, Groene wei Meerstad, de Driebond in Engelbert. Daarnaast zetten we een aantal nieuwe projecten in gang waaronder aanpak van de Bisschop Bekkersschool. Ook wordt het scholenprogramma Ten Boer (nieuwbouw van bestaande scholen in Ten Post en Woltersum en versteviging van andere scholen in het aardbevingsgebied) verder uitgevoerd. In 2020 maken we ook de bouwplannen voor de herhuisvesting van de OBS Brinkschool in Haren.

ga terug