Programma 3 Onderwijs

3.1.5 Talentontwikkeling

Iedereen heeft talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken en we stimuleren en faciliteren hen om die te ontwikkelen, ieder naar eigen aard en niveau.

In het kader van Positief Opgroeien bieden we daarvoor veel mogelijkheden, zowel in de Vensterschool als ook in de wijk. Daarnaast kennen we talrijke stedelijk en wijkgerichte voorzieningen, waaronder NDE (natuur- en duurzaamheidseducatie), waar jeugdigen hun talenten op verschillende talentgebieden kunnen ontwikkelen. Deze talentgebieden betreffen onder andere sport en gezonde leefstijl; natuur en duurzaamheid; ICT en techniek; kunst en cultuur; en communicatie en media.  

Op het gebied van natuur en duurzaamheid faciliteren we een afdeling NDE van de gemeente Groningen die natuur- en duurzaamheidseducatie verzorgt onder schooltijd voor basisschoolleerlingen. Dit met als doel om hun kennis van de natuur te bevorderen en hen te stimuleren nu en in de toekomst bij te dragen aan een duurzame wereld.

/ Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken en zie beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien ;

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% Scholen dat gebruik maakt van natuur- en duurzaamheidseducatie

> 90%

>90%

Tevredenheid scholen NDE (schaal 1-10)

8,5

8,5

Aantal deelnemers jonge onderzoekers

14.000

14.000

Hoe staan we ervoor?

Binnen verschillende (deel)programma's in de begroting organiseren we activiteiten waarmee we de talenten van jeugdigen stimuleren en ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere onder de noemer van Positief Opgroeien – stedelijk en in de wijk - via de Vensterschool, Bslim, sportverenigingen, het Jeugdwerk, cultuureducatie, techniekeducatie en natuur- en duurzaamheidseducatie en anderszins.

Vanuit het armoedebeleid (kindpakket) maken we het mogelijk dat ook jeugdigen die opgroeien in armoede deel kunnen nemen aan deze activiteiten.

De deelname aan en tevredenheid over natuur- en duurzaamheidseducatie is al een paar jaar stabiel hoog, maar aandacht voor duurzaamheid op scholen is niet vanzelfsprekend. Het nieuwe paviljoen voor Natuur en Duurzaamheid Educatie (NDE) in het stadspark is in de zomer van 2019 in gebruik genomen. Deze locatie (bij de kinderboerderij) biedt volop mogelijkheden om niet alleen leerlingen van basisscholen maar ook andere inwoners van de stad kennis te laten maken met natuur.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen ook in 2020 kinderen en jongeren ondersteunen en stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en ze actief betrekken bij de ontwikkeling en organisatie van activiteiten. Ook willen we hun betrokkenheid bij de directe leefomgeving stimuleren met als doel dat ze zich ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke burgers die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

In 2020 willen we ons - nog meer dan voorheen - richten op kinderen en jongeren die opgroeien in een omgeving met weinig ontwikkelingskansen en -mogelijkheden. Deze jeugdigen lopen daardoor meer risico op ontwikkelingsachterstanden.  

We willen een blijvend hoge deelname en waardering van basisscholen aan natuur- en duurzaamheidseducatie. En we willen dat het nieuwe paviljoen voor Natuur en Duurzaamheid Educatie
zich samen met de kinderboerderij ontwikkelt tot een educatief centrum voor jong en oud, met ruimte voor lessen, excursies, ontdekroutes in het Stadspark en wat al niet meer.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Prioriteit geven aan het subsidiëren van culturele, sportieve en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kwetsbare kinderen en jongeren.
  • Subsidiëren van het Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie dat, via het basisonderwijs, alle kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar bereikt.
ga terug