Programma 3 Onderwijs

Deelprogramma 3.1 Onderwijskansen

In het deelprogramma Onderwijskansen bundelen we ons beleid gericht op het creëren van optimale onderwijsvoorwaarden en –voorzieningen. We willen dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien en zich probleemloos ontwikkelen. We willen kansengelijkheid in het onderwijs bevorderen. Daarmee willen we al vroeg beginnen; voordat de kinderen naar de basisschool gaan. Ook zien we ze graag opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen.

We willen bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs dat goed op elkaar aansluit. Dit onderwijs biedt de ondersteuning die aansluit bij de leerlingen en tegemoetkomt aan de vraag op de arbeidsmarkt. Het daagt kinderen en jongeren optimaal uit om zich te ontwikkelen en bereidt hen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Dit hebben we met een groot deel van de onderwijsinstellingen – van voorschoolse instellingen tot en met de Rijksuniversiteit Groningen vastgelegd in het Groninger Onderwijspact 2013.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Gemiddelde score begrijpend lezen groep 8 (landelijk)

=> landelijk gemiddelde

=> landelijke gemiddelde

Gemiddelde score rekenen groep 8 (landelijk)

=> landelijk gemiddelde

=>landelijke gemiddelde

% kinderen verwezen naar:
- praktijkonderwijs (landelijk)
- VMBO BBL/KBL (landelijk)
- VMBO TL (landelijk)
- Havo/VWO (landelijk)

=> landelijk gemiddelde

=>landelijke gemiddelde

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 28.014

89,2 %

Baten

€ 7.603

88,5 %