Programma 3 Onderwijs

Relevante ontwikkelingen

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen
Investering duurzame onderwijshuisvesting
We hechten aan goede onderwijshuisvesting. We willen betere, modernere en duurzame schoolgebouwen. We werken toe naar een integraal huisvestingsplan waarin we vooruitkijken naar de komende 20 jaar.  
Maatschappelijke coalitie ‘Sociale inclusie in het onderwijs’
In een maatschappelijke coalitie met onze onderwijspartners willen we afspraken maken over het tegengaan van segregatie in het onderwijs en zetten we in op een democratiseringsslag; meer zeggenschap voor ouders, leerlingen en docenten.  

Maatschappelijke coalitie economie en arbeidsmarkt
In deze maatschappelijke coalitie met onderwijs en bedrijfsleven willen we afspraken maken over een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Gelijke Kansen Alliantie
We zijn als gemeente Groningen ook actief betrokken bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Samen met onze onderwijspartners willen we stevig inzetten op het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.