Programma 3 Onderwijs

3.1.1 Kansen en kwaliteitsbewaking

Met het Kansenbeleid richten we ons in de eerste plaats op de jongste burgers van de gemeente. We bieden voorzieningen om (taal-)ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en zo vroeg mogelijk aan te pakken. Deze voorzieningen sluiten naadloos aan bij de inzet van maatregelen vanuit het rijk zodat alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Binnen dit beleidsterrein is ook ons kwaliteitstoezicht op de voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang ondergebracht. In 2020 kan het toezicht op de gastouderopvang worden uitgebreid. Hiervoor heeft het rijk extra middelen beschikbaar gesteld.

Het rijk heeft een nieuwe landelijke gewichtenregeling ontwikkeld voor het onderwijskansenbeleid, op basis waarvan gemeenten en scholen rijksmiddelen ontvangen om verwachte onderwijsachterstanden weg te werken. De nieuwe regeling is ingevoerd vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf 2020 wordt het aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) dan uitgebreid naar 16 uur per week. Extra middelen zijn daarvoor toegevoegd aan het budget onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Vanaf 2020 wordt het aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor de gemeente Groningen uitgebreid naar 16 uur per week. Dit aanbod was al beschikbaar voor alle peuters van 2 tot 4 jaar in de voormalige gemeente Groningen maar is dat na de harmonisatie van het gemeentelijk VVE-beleid ook voor de nieuwe gemeente Groningen. We zetten in op kwalitatief hoogwaardige VVE- kinderopvang voor alle peuters. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de inzet van VVE-programma’s, VVE-geschoolde pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten met ondersteuning van een HBO-geschoolde VVE-coach effectief zijn. Dit effect geldt voor peuters met en zonder VVE-indicatie. Extra middelen zijn daarvoor toegevoegd aan het budget onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

In 2020 zetten wij ons beleid voort en richten we ons, naast de uitbreiding van het aantal uren, ook op de uitbreiding van het bereik van het aantal kinderen.

We willen:

  • Dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien, opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen;
  • Dat kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn volgen;
  • Voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang van goede kwaliteit.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% gebruik VVE-programma’s door Voor- en Vroegschoolse-doelgroep

95%

95%

% leerwinst groep 2 ten opzichte van landelijk gemiddelde

80%

80%

% geïnspecteerde locaties kinderopvang

100%

100%

Hoe staan we ervoor?

We zien dat ons bereik van VVE geïndiceerde kinderen rond 95% blijft schommelen. Daarmee voldoen we aan onze prestatie-indicator. Uit cijfers van 2018 blijkt dat het aantal kinderen dat een indicatie heeft gekregen verhoogd is naar ruim 400 kinderen. Het percentage geïndiceerde kleuters dat een leerwinst behaald gelijk aan het landelijk gemiddelde blijft achter. Deze resultaatafspraak zullen we in 2020 moeten herzien omdat er (landelijk) andere meet- observatie instrumenten op de scholen gebruikt gaan worden.

Wat willen we bereiken in 2020?

In 2020 blijven we inzetten op het verhogen van het bereik van onze geïndiceerde peuters. Dit doen we door ons voorschoolse aanbod voor meer peuters toegankelijker te maken en daarbij op meerdere plekken in de gemeente Groningen het aantal uren te verhogen naar minimaal 8 en maximaal 16 uur. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) behoudt samen met de WIJ een belangrijke rol in het toe leiden van peuters naar voorschoolse educatie. Naast uitbreiding in kwantiteit willen we ook het komende jaar een kwaliteitsimpuls geven op basis van het kwaliteitskader voor -en vroegschoolse educatie. De tot nu toe opgedane kennis en ervaringen van onze grootste kinderopvangpartners willen we verder verspreiden over de gemeente Groningen. Ook blijven we inzetten op de verdere kwaliteitsverbetering van de VVE-professionals. Dit doen we onder andere door de inzet van een VVE-coach of scholing van de leerkracht in de schakelgroep.
Voorschoolse educatie loopt door in vroegschoolse educatie in het basisonderwijs. Naast de inzet op de voorschoolse instellingen blijven we samen met het basisonderwijs inzetten op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van vroegschoolse educatie in de schakelgroepen. Met als doel betere resultaten voor de (doelgroep) kleuters. In 2020 willen we komen tot een nieuwe en meer passende resultaatafspraak. Tot slot blijven we inzetten op het verstevigen van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen, dus een intensievere samenwerking tussen voorschoolse instellingen en het onderwijs, gekenmerkt door gezamenlijke visie en doelen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We stimuleren de instellingen in te zetten op uitbreiding en kwaliteitsverbetering via onze Programma’s van eisen ;
  • We gaan onderzoeken of we tot een gezamenlijk professionaliseringsaanbod en leernetwerken kunnen komen (expertise netwerk jonge kind), waarin ook aandacht is voor het betrekken van ouders;
  • We stimuleren het versterken van de samenwerking tussen opvang, onderwijs, WIJ, JGZ en andere partijen om tot passend activiteiten- en ondersteuningsaanbod voor kinderen te komen en stellen daarvoor in het kader van het Programma’s van eisen Positief Opgroeien in de Vensterschool , Gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen 2020 subsidie beschikbaar;
  • Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien.
ga terug