Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.4 Diversiteit, integratie en emancipatie

Groningen zijn we samen. Daarom willen we dat iedereen in de Groningse samenleving, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid, religie, leeftijd of andere zaken, dezelfde kansen krijgt om actief mee te doen. Want een inclusieve samenleving is een voorwaarde om mee te kunnen doen. We willen dat iedereen in Groningen zich thuis voelt: een gemeente waar al die verschillende mensen de samenleving sterker, aantrekkelijker en inclusiever maken. Waar bewoners elkaar op overeenkomsten of juist verschillen weten te vinden. Daarom ondersteunen wij deze beweging en zoeken wij de veranderkracht en de energie op. We stimuleren en ondersteunen activiteiten, projecten en samenkomsten van maatschappelijke organisaties en vrijwilligersgroepen. Iedereen is anders en in Groningen is ruimte voor iedereen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal samenwerkingspartners dat zich verbindt aan de thema's van de diversiteitsagenda

15

25

Aantal activiteiten dat vanuit het activiteitenbudget mede gesubsidieerd wordt

35

35

Hoe staan we ervoor?

Eind 2018 hebben wij de samenwerkingsovereenkomst regenboogsteden met de minister verlengd, waardoor wij in de periode 2019-2022 opnieuw kunnen rekenen op extra beleidsgelden lhbti, de zogenaamde regenbooggelden.

Wat willen we bereiken in 2020?

Wij faciliteren projecten en activiteiten die aansluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en thema's van de diversiteitsagenda. We willen kansen creëren voor nieuwe groepen.  De komende periode gaan wij in gesprek met migranten, zelforganisaties en bewoners (connectors) in de wijken om de vraagstukken die daar leven op te halen. Wij richten ons hierbij vooral op vrouwen, kinderen en ouderen (healthy ageing), omdat wij denken dat wij daar op het gebied van emancipatie en integratie het verschil kunnen maken. De besparing binnen het diversiteitsbeleid wordt gerealiseerd door afroming van het beschikbare budget en door een actualisering van de inzet van middelen.
Wij reiken voor de vierde keer de diversiteitsprijs uit. Bedrijven of organisaties die diversiteit als uitgangspunt hebben in hun bedrijfsvoering komen voor deze prijs in aanmerking.
Onder de noemer 'Staat van de Regenboogstad' bereiden wij een presentatie in de raad voor, waarin diverse maatschappelijke organisaties aangeven hoe het in Groningen is gesteld met de LHBTI-gemeenschap (lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I)), als het gaat om veiligheid, zichtbaarheid en sociale acceptatie.

 • Wij organiseren minimaal twee keer per jaar ontmoetingen (diversiteitscafés) die netwerken in de gemeente versterken en aandacht vragen voor relevante thema's;
 • We organiseren Diversity Day en nieuwe initiatieven die zich aandienen zoals projecten van Capital of Happiness en City Central;
 • We werken met verschillende organisaties samen in het project  ‘Veilige Steden’, waarbij we inzetten op het tegengaan van grensoverschrijdend seksueel gedrag en het bespreekbaar maken
 • We zijn actief in het tegengaan van discriminatie o.a. door het faciliteren van de educatieve activiteiten van het discriminatiemeldpunt Groningen;
 • Met de diversiteitsagenda en een campagne verbinden wij verschillende bevolkingsgroepen in de gemeente Groningen met elkaar. Ook in 2020 weten initiatiefnemers elkaar te vinden en stemmen activiteiten op elkaar af en ontwikkelen ze samen nieuwe activiteiten;
 • Wij werken aan het vergroten van de sociale acceptatie, de zichtbaarheid en de veiligheid(s)beleving van de LHBTPlus-gemeenschap in de gemeente. Wij zetten ons in om actieve verbindingen tussen vergunninghouders en de Groningse samenleving tot stand te brengen. Ook plegen we inzet op het verhogen van het taalniveau van vergunninghouders.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitvoeren van activiteiten aan de hand van de Diversiteitsagenda en de nieuwe subsidieregeling;
 • Herijken van het diversiteitsbeleid in 2020
 • Het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen in Groningen door middel van diversiteitscampagnes;
 • Uitreiken van de diversiteitsprijs;
 • Organiseren van Diversity Day in het centrum van Groningen;
 • Subsidiëren van provinciale Discriminatie Meldpunt Groningen;
 • Subsidiëren activiteiten Caribische Groningers (Antillianenbeleid);
 • Subsidiëren activeringsproject Somalische Groningers (WIJ Groningen);
 • Subsidiëren aanpak Eritrese Groningers (WIJ Groningen);
 • Subsidiëren van stedelijk Vrouwencentrum Jasmijn en haar projecten zoals Jasmijn zorgt, Jasmijn Werkt en bewegingsprogramma's (zoals loop- zwem- en fietsactiviteiten);
 • Subsidiëren van het COC Groningen en Drenthe. Het COC is een vereniging tot integratie van homoseksualiteit;
 • Vieren van Coming Outdag 2019 met alle Groninger gemeenten;
 • Inzetten op een campagne over sociale acceptatie voor jongeren conform het bestedingsplan LHBTI 2019-2022.
ga terug