Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven

Wij werken aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen naar vermogen kan deelnemen. In dat kader stimuleren we actief burgerschap in veerkrachtige buurten en wijken en bieden we faciliteiten aan betrokken burgers die verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar en voor hun omgeving. We beogen hierbij de sociale veerkracht van buurten en wijken zodanig te beïnvloeden dat het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot onderlinge en externe hulpbronnen wordt versterkt. We stimuleren en faciliteren activiteiten die de verbondenheid met de medemens of de gemeenschap waartoe men behoort bevorderen. Met daarbij nadrukkelijke aandacht voor preventieve interventies.
Mensen zijn in hun wijk of buurt beter in staat kansen te benutten of oplossingen aan te dragen voor problemen die zij ervaren. Niet meer de vraag 'wie lost dit op' maar 'wat kan ik bijdragen'? Dat kan door verbindingen te leggen met wijkbewoners onderling, met buurtinitiatieven, scholen en studenten, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, welzijnswerk, zorg, kerken, moskeeën en ondernemers. Als gemeente hebben we daarin een faciliterende, stimulerende en verbindende rol.

We willen als gemeente ons verbinden met burgerkracht; overheidsparticipatie in burgerinitiatieven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd

 2019

Beoogd

2020

Aantal ondersteunende bewonersinitiatieven in het kader van innovatie ateliers

-

Toename

Hoe staan we ervoor?

In het gebiedsgerichte werken stimuleren we dat bewoners zelf aan de slag gaan met het benutten van kansen en het oplossen van problemen die zij in hun leefomgeving signaleren of ervaren. Bewoners met ideeën en plannen voor hun wijk worden zo nodig gefaciliteerd en ondersteund. Ook in de innovatie ateliers nodigen we bewoners en ondernemers uit om hun ideeën over kansen en mogelijkheden om de gemeente nog socialer te maken verder te ontwikkelen. Het Innovatieatelier Sociaal domein (IA) organiseert ook in 2020 weer een Ondernemers Challenge, waarbij veelbelovende initiatieven gehonoreerd zullen worden. We ondersteunen en faciliteren daar waar nodig.
Wat Ten Boer en Haren betreft zijn er in ieder dorp verenigingen dorpsbelangen en per dorp dorpsvisies. De inwoners zijn eigenaar van de dorps visie. De gebiedsteams hebben de opdracht om vraag en behoeften van de dorpen en wijken op te halen en te faciliteren of te ondersteunen. We investeren in contact met verenigingen dorpsbelangen, halen daar de vraag en behoeften op met betrekking tot initiatieven en vernieuwing in de dorpen. We ondersteunen en faciliteren deze verenigingen waar nodig. Zowel Ten Boer als Haren hebben een gebiedsteam.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen de 'beweging' van actief burgerschap verder voeden en faciliteren zodat zij zich verder uit kan breiden. We streven daarbij naar een toename van het aantal actieve burgers en burgerinitiatieven en richten ons op een bruisende energieke beweging in zowel de stad als in de dorpen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We investeren in actief burgerschap door "van onderop" vanuit de bewoners in de gebiedsgerichte aanpak te werken;
 • We versterken/of breiden gebiedsnetwerken uit, werken met gebiedsprogramma’s en -opgaven en hebben extra aandacht voor onze wijkvernieuwingswijken met daarin inbreng vanuit bewoners;
 • We subsidiëren onder andere Humanitas, Hulp In Praktijk (vereniging HIP), Vlegter en Present voor hun vrijwilligers projecten op het gebied van maatjes, mantelzorg, maatschappelijke opvang zodat mensen elkaar op een informele manier kunnen ondersteunen;
 • We subsidiëren trainingen van Buitengewoon Zijn, waarin bewoners worden ondersteund om hun initiatief of goed idee daadwerkelijk om te zetten in een concrete actie;
 • We subsidiëren Link 050 als vrijwilligerszaak en Link extra (mentoren die mensen begeleiden in hun vrijwilligerswerk) en Ontwikkeling met gratis trainingen en cursussen voor alle vrijwilligers in de gemeente;
 • We subsidiëren de digitale site. We helpen en participeren in het aanjaagteam zodat inwoners die hulp vragen en inwoners die hulp aanbieden elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden;
 • We subsidiëren de buurtaccommodaties voor ontmoeting en activering;
 • We organiseren innovatie ateliers en nodigen bewoners en ondernemers uit om met innovatieve ideeën te komen en faciliteren de uitwerking;
 • We subsidiëren Thuisafgehaald een digitale site waar thuiskoks en mensen uit de buurt die graag een gezond pannetje eten ophalen aan elkaar verbindt;
 • We subsidiëren de dorpscoöperatie Ten Boer;
 • We subsidiëren To be Young (jongerenwerk) Ten Boer;
 • In Haren subsidiëren we instellingen (Torion, Humanitas) die bewonersinitiatieven ondersteunen en versterken.
ga terug