Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.6 Sociale basisvoorzieningen

In de transformatie van het brede sociaal domein spelen sociale basisvoorzieningen een sleutelfunctie. Het werken aan een optimale benutting van sociale basisvoorzieningen is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle transformatie. Basisvoorzieningen worden (wijk)breed aangeboden, door een divers aantal partijen. Gedacht kan worden aan de vrijwilligersprojecten van Humanitas, of aan het brede aanbod aan activiteiten vanuit de verschillende buurtaccommodaties. Voor een nauwkeuriger omschrijving van onze interventies in de sociale basis verwijzen we naar de beleidsvelden 4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven en 4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken. De interventies die in dit deelprogramma centraal staan hebben betrekking op WIJ Groningen. WIJ Groningen heeft namelijk een sleutelpositie waar het gaat om het benutten van sociale basisvoorzieningen. WIJ Groningen geeft uitvoering aan een groot aantal gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het geheel aan taken richt zich in belangrijke mate op (collectieve) preventie en individuele ondersteuning voor onze inwoners.

WIJ Groningen heeft een faciliterende taak richting de basisvoorzieningen in de wijk. Deze basisvoorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijken. WIJ Groningen zet zich daarom in op het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden die in deze sociale basis aanwezig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk & inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, problemen kunnen voorkomen en/of deze zo veel mogelijk zelf en met hun naaste omgeving kunnen aanpakken. Daarnaast speelt WIJ Groningen een ondersteunende en faciliterende rol in het kader van verschillende vormen van vrijwillige inzet: bijvoorbeeld in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven verbinden mensen met elkaar en voegen iets toe aan het leven van alle betrokkenen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) gehoord te hebben van WIJ Groningen

Toename

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (redelijk en goed) bekend te zijn met de dienstverlening van WIJ Groningen

Toename

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt te weten waar te moeten zijn met een hulpvraag

Toename

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gemakkelijk te vinden om bij WIJ Groningen naar binnen te lopen

Toename

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (wel eens) contact te hebben gehad met WIJ Groningen

Toename

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (wel eens) geholpen te zijn met een hulpvraag door WIJ Groningen

Toename

Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ Groningen

Toename

% Meldingen WIJ Groningen dat is afgehandeld met inzet van een basisvoorziening en/of informele ondersteuning

Toename

% Meldingen WIJ Groningen dat is doorgezet naar een wettelijke melding

Afname

Hoe staan we ervoor?

Met ingang van 1 januari 2019 werkt WIJ Groningen voor de nieuwe, ge-herindeelde gemeente. Het voormalig grondgebied van Haren en Ten Boer valt dus onder de reikwijdte van de aanpak van de WIJ-teams. Deze aanpak staat in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer overigens wel ten dienste van de lokale structuren, zoals deze al sinds jaar en dag waren ingericht. De harmonisatie van de verschillende aanpakken vindt met inachtneming van die situatie plaats.

Naast deze organisatorische ontwikkelingen is sprake van een groot aantal inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Zo krijgt WIJ Groningen in 2020 te maken met een taakstelling, die een steviger focus op de inzet van WIJ Groningen tot gevolg heeft. De transformatie opgave waar WIJ Groningen een cruciale rol in speelt, krijgt in 2020 een extra versnelling. Nog nadrukkelijker dan voorheen wordt gezocht naar het benutten van ondersteuningsmogelijkheden in het 'voorliggend veld'. Informele vormen van ondersteuning in combinatie met vrijwillige inzet, zullen intensiever worden benut. Ook wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de samenwerking met het onderwijs, zoals via 'de school als wijk'.

De gemeente en Stichting WIJ Groningen hebben een samenwerkingsstructuur ingericht die ervoor zorg moet dragen dat in gezamenlijkheid aan deze opgaven wordt gewerkt.

Wat willen we bereiken in 2020?

Ten behoeve van de sociale basis(voorzieningen) en met het oog op (collectieve) preventie werken de WIJ-teams, in opdracht van de gemeente Groningen, aan de volgende resultaten:

  • De eigen kracht en de gezamenlijke kracht van inwoners is versterkt door bij voorkeur gebruik te maken van sociale (pedagogische) netwerken en basisvoorzieningen;
  • Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal en groeien gezond en veilig op;
  • Inwoners hebben invloed op en zeggenschap over de door Stichting WIJ Groningen geïnitieerde initiatieven en voorzieningen in hun wijk;
  • Inwoners en maatschappelijke partners weten waarvoor ze Stichting WIJ Groningen kunnen benaderen en ervaren het WIJ-team als laagdrempelig en inwonervriendelijk;
  • Huisartspraktijken kennen en vertrouwen de expertise van WIJ Groningen en verwijzen inwoners door naar WIJ Groningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoering geven aan het contractmanagement met stichting WIJ Groningen, waarin monitoring en verantwoording aan de hand van de gemaakte resultaatafspraken plaatsvindt;
  • Actief sturen op de transformatieopgave, op basis van door de gemeente en WIJ Groningen nader af te spreken specifieke interventies, welke WIJ Groningen in zet om de transformatie te versnellen;
  • In samenspraak en samenwerking met Stichting WIJ Groningen invulling geven aan een aantal ontwikkelopgaven, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie met de gebiedsteams of de relatie met het (passend) onderwijs.
ga terug