Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Deelprogramma 4.2 Passende ondersteuning en zorg

In het deelprogramma passende ondersteuning en zorg staat het verlenen van (al dan niet tijdelijke) ondersteuning en zorg centraal, gericht op het herstel en de bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. De zorg en ondersteuning kennen een preventief karakter en staan in het teken van het voorkomen van escalaties. Indien hiervan toch sprake is, bieden we een doelmatig vangnet (bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke opvang) en werken we vanuit dat perspectief aan het herstel van regie. In situaties waarbij de zelfredzaamheid van onze inwoners onder voortdurende druk staat en het risico op terugval aan de orde van de dag is, is de ondersteuning primair gericht op het stabiliseren. Soms is sprake van zware, complexe problematiek, waarbij crisisinterventies aan de orde kunnen zijn. De geboden ondersteuning moet passend en op maat zijn bij de behoefte van de vrager, maar tegelijkertijd doelmatig. Daarbij dient de ondersteuning aanvullend te zijn op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners.

Kortom, de maatschappelijke effecten die we met de interventies voor ogen hebben zijn erop gericht dat de situatie voor inwoners die te maken hebben met complexe en hardnekkige problematiek primair zoveel mogelijk stabiliseert. Vanuit deze situatie wordt gewerkt aan een zoveel mogelijk duurzaam herstel van zelfredzaamheid en aan het mogelijk maken van participatie, aansluitend op de behoefte, talenten en mogelijkheden van onze inwoners.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

 Effectindicator(en): Lichamelijk en psychosociaal functioneren (indicatie van mentaal welbevinden)

Beoogd

2019

Beoogd

2020

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn met de kwaliteit van leven

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich in de afgelopen 2 weken (zeer) gelukkig te hebben gevoeld

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) met een goede psychische gezondheid (geen of laag risico op angststoornis of depressie)

Toename

Effectindicator(en): Opgroeien (indicatie van positief opgroeien i.r.t. pijler gezondheid)

Beoogd

2019

Beoogd

2020

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) met psychosociale problemen

-

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren

-

Schaalscore geluk: gemiddeld rapportcijfer dat jongeren (groepen 2 en 4 VO) hebben gegeven aan hun ervaren gevoel van geluk (0-10) (o.b.v. de afgelopen 4 weken)

-

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zich onvoldoende weerbaar voelt

-

Effectindicator(en): Eigen kracht, weerbaarheid en regie (indicatie t.a.v. mate van zelfredzaamheid)

Beoogd

2019

Beoogd

2020

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen

Afname

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden hulp te hebben gehad vanwege gezondheidsproblemen of andere beperkingen

Afname

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gevoel te hebben weinig te kunnen doen om de belangrijke dingen in het leven te kunnen veranderen (% oneens)

Toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gevoel te hebben (bijna) alles te kunnen doen waar men de zinnen op heeft gezet

Toename

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 257.376

91,0 %

Baten

€ 7.565

83,6 %