Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.1 Ondersteunende voorzieningen

Ondersteunende voorzieningen hebben een sleutelfunctie tussen de sociale basisvoorzieningen in spoor één en de zorgvoorzieningen in spoor drie. Ondersteunende voorzieningen zijn gericht op de totstandbrenging van een goede vraaganalyse en een daaruit eventueel volgend ondersteuningsplan voor inwoners. Het ondersteuningsplan bestaat uit interventies die een collectief en/of individueel karakter hebben. De ondersteunende voorzieningen maken onderdeel uit van de integrale aanpak van WIJ Groningen.

Naast het bieden van collectieve preventieve ondersteuning gericht op de sociale basis, voert Stichting WIJ Groningen taken uit op het gebied van individuele ondersteuning. Deze ondersteuning richt zich op inwoners/gezinnen die, al dan niet tijdelijk, verminderd zelfredzaam zijn, met een ondersteuningsbehoefte op één of meerdere leefgebieden. Met het oog op deze ondersteuning vormt een brede, op de ondersteuningsvraag toegespitste vraaganalyse een belangrijke basis. Deze vraaganalyse vormt het vertrekpunt voor de opstelling van een ondersteuningsplan, door de betrokken persoon/personen en Stichting WIJ Groningen gezamenlijk. Bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor ondersteuningsvragen, worden zoveel mogelijk de eigen mogelijkheden van een huishouden, alsmede de beschikbare mogelijkheden in de wijk voor zover dit basisvoorzieningen betreffen, benut. Op de uitvoering van het ondersteuningsplan voert Stichting WIJ Groningen vervolgens, vanuit het uitgangspunt van ‘één regisseur per huishouden’, samen met onze inwoners regie. Indien sprake is van langdurige professionele ondersteuning wordt het ondersteuningsplan overgedragen aan het gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). Het GON geeft hier vervolgens uitvoering aan. Om aanbesteding technische redenen zal WIJ Haren in 2021 aansluiten op het GON.

Voor een nadere toelichting op het GON verwijzen wij naar deelprogramma 4.2.2 specialistische zorgvoorzieningen. De ondersteuning die Stichting WIJ Groningen zelf biedt is zoveel mogelijk passend bij de ondersteuningsvraag en sluit aan op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners, hun sociale omgeving en de beschikbare (informele) voorzieningen in de wijk.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat de geboden ondersteuning past bij de hulpvraag

Toename

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed is

Toename

Aantal wettelijke meldingen

Aantal nadere onderzoeken WIJ Groningen als gevolg van wettelijke meldingen

% Wettelijke meldingen dat heeft geleid tot een nader onderzoek (met mogelijk ondersteuningsplan) WIJ Groningen

% Nadere onderzoeken WIJ Groningen dat heeft geleid tot een bestelde maatwerkvoorziening Wmo

Hoe staan we ervoor?

De ‘individuele ondersteuning’ vanuit Stichting WIJ Groningen kenmerkt zich door de volgende functie-inhoud:

 • Proactief signaleren;
 • Triage toepassen en het verzorgen van een integrale vraag- en ondersteuningsanalyse;
 • Ondersteuningsplannen c.q. familiegroepsplannen opstellen op basis van eigen kracht en informele ondersteuning;
 • Indiceren en toeleiden;
 • Casemanagement en -regie op het ondersteuningsplan en familiegroepsplan;
 • Begeleiden tijdens het proces van vraagverheldering en indien nodig gedurende enige tijd daarna. Voorwaarde is dan wel dat de inwoner zicht heeft op een redelijk snel herstel van zelfredzaamheid;
 • Checken en present zijn in de wijk.

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op de eigen mogelijkheden van inwoners maakt de aanpak van de WIJ-teams een ontwikkeling door waarbij het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners steeds centraler komt te staan. Aan deze kanteling werkt Stichting WIJ Groningen versneld, vanwege de financiële taakstelling voor 2020.  

Ook krijgt WIJ Groningen een cruciale rol bij de (facilitering van de) ondersteuning van huishoudens waar sprake is van een stapeling van vraagstukken. Het ontdubbelen van ondersteuning, meer inzetten van informele ondersteuning en het steviger coördineren van professionele ondersteuning zal tot een betere kwaliteit van de door het huishouden ervaren ondersteuning moeten leiden, tegen lagere kosten.

Wat willen we bereiken in 2020?

Ten behoeve van de ondersteunende voorzieningen werken de WIJ-teams, in opdracht van de gemeente Groningen, aan de volgende resultaten:

 • De inwoner voert maximaal de regie over zijn eigen leven;
 • Het onderzoek (vraagverheldering en opstelling ondersteuningsplan) en de daaruit voortkomende ondersteuning is passend bij de ondersteuningsvraag en sluit aan op de eigen kracht van inwoners;
 • Jeugd en hun ouders/verzorgers die met een hulpvraag bij de huisarts komen ontvangen passende ondersteuning;
 • Inwoners zijn in de gelegenheid om hun ervaringen over het contact met Stichting WIJ Groningen te delen;
 • Gezinnen met zware, complexe problematiek worden adequaat ondersteund;
 • Kwetsbare doelgroepen en inwoners die niet ontvankelijk zijn voor ondersteuning (zoals veroorzakers van overlast of zorgmijders) zijn onder de aandacht en ontvangen passende ondersteuning;
 • Klachten zijn zorgvuldig behandeld en afgehandeld en leiden aantoonbaar tot verbetering;
 • De door de aanbieder geboden ondersteuning sluit aan op de doelen uit het ondersteuningsplan;
 • De resultaten van de ondersteuning zijn integraal, met alle bij de ondersteuning betrokken partijen, geëvalueerd en acties zijn uitgezet conform de uitkomsten van de evaluatie;
 • De ontwikkeling van de zorguitgaven ((maatwerk)voorzieningen en jeugdhulp) is transparant en passende beheersmaatregelen zijn getroffen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitvoering geven aan het contractmanagement met stichting WIJ Groningen, waarin monitoring en verantwoording aan de hand van de gemaakte resultaatafspraken plaatsvindt;
 • Actief sturen op de transformatieopgave, op basis van door de gemeente en WIJ Groningen nader af te spreken specifieke interventies, welke WIJ Groningen inzet om de transformatie te versnellen;
 • In samenspraak en samenwerking met Stichting WIJ Groningen invulling geven aan een aantal ontwikkelopgaven, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie met de gebiedsteams of de relatie met het (passend) onderwijs.
ga terug