Programma 5 Sport en bewegen

5.2.1 Jeugd in beweging

Met Jeugd in beweging bundelen we onze activiteiten die de deelname aan sport stimuleren. We hebben hierbij de meeste aandacht voor de jeugd tot 15 jaar, omdat een sportieve basis de kans vergroot op een leven lang plezier in sport en bewegen. Het is ook de basis voor een gezonde leefstijl, een gezonde sociale ontwikkeling en betere schoolprestaties. We sluiten hiermee aan bij de uitgangspunten van Positief Opgroeien.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal school sportclubs in B-Slimwijken

16

14

Aantal vakdocenten voor sport en beweging in het onderwijs

17

17

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds

1.400

1.400

% kinderen groep 6 met zwemdiploma

90 - 100%

90 - 100%

Hoe staan we ervoor?

In Groningen werken we sinds 2006 met het succesvolle Bslim programma om kinderen in acht aandachtswijken te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. De uitvoering gebeurt door een team van verschillende professionals die nauw samenwerken: brede vakdocenten bewegingsonderwijs en buurtsportcoaches Bslim. In Haren werken we met verschillende buurtsportcoaches die worden ingezet voor sportactiviteiten voor een brede doelgroep. In Ten Boer kennen we een vergelijkbare aanpak. Over de aanpak is een grote mate van tevredenheid en zal in 2020 worden voortgezet.
Met het programma Bslim bereiken we veel kinderen en jeugdigen zowel in de school (bewegingsonderwijs) als in de vrije tijd. We stimuleren ze deel te nemen aan sport en beweegactiviteiten en dragen bij aan een gezonde actieve leefstijl. Om kinderen op een laagdrempelige te laten kennismaken met sportverenigingen zijn schoolsportclubs opgezet. We merken dat dit concept toe is aan verandering. Het deelnemen aan kortdurende clinics en trainingen lijkt beter aan te sluiten bij de interesses van jongeren dan het sporten bij een schoolsportclub.

Wat willen we bereiken in 2020?

We streven naar een goede basis voor alle kinderen, goed bewegingsonderwijs op alle scholen. We willen een samenhangend en effectief programma rond sport, bewegen en gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren die dit het hardst nodig hebben.

Bslim is al jaren een succesvol programma en laat de verbindende kracht van sport zien in de buurt. Met de inzet van de buurtsportcoaches willen we ons naast jeugd ook richten op kwetsbare doelgroepen en op nog niet actieve Groningers (zie ook beleidsveld 5.1.2)
De intensiveringsmiddelen hiervoor zijn vanaf 2019 beschikbaar. Als gevolg van de hervormingen 2020 - 2023 is er vanaf 2020 jaarlijks 1/3 deel van de uitbreidingsmiddelen minder beschikbaar. Het basisprogramma wordt ongewijzigd gecontinueerd. Bij het uitbreidingsprogramma gaan we op zoek naar andere vormen van cofinanciering.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren plan van aanpak voor totaal inzet Brede Regeling Combinatiefuncties.
  •  Continueren uitvoering Bslim 3 (binnen en buitenschools) Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • Integratie van de thema's sport, bewegen, gezonde en vreedzame leefstijl;
  • Monitoren Bslim3;
  • Continueren schoolsportclubs en uitbreiden kortdurende clinics;
  • Continueren sporthopper;
  •  In Haren en Ten Boer Continueren we de inzet van de buurtsportcoach (Haren) en buurtsportcoach 12+ (Ten Boer).Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Haren en Ten Boer.
ga terug